భరతవర్షే...భరత ఖండే
 
పెయ్యేటి రంగారావు 

ప|  ఖండ ఖండాంతరాలలో
ఖ్యాతిగొన్న భరతఖండమిది
జగ జగాల చరిత పుటలలో

పసిడివన్నె నొంది యున్నది  ||

అ.ప.|  ఈ ధరణి పుణ్యకారిణి
గీతార్థసార బోధిని
ఇచ్చోట జన్మనొందుట
ఇది ఎంతొ పుణ్యఫలమట ||
1. ఇట త్రివేణిసంగమం
ఘోరాఘ భగ్నకారకం
బహుజాతుల సంగమం
విశాల భావప్రేరకం
ఈ ధరణి కర్మచారిణి
క్షమయా ధరిత్రి రూపిణి
ఇచ్చోట జన్మనొందుట
ఇది ఎంతొ పుణ్యఫలమట ||
2. శత శహస్ర శాఖల
తనరుచున్న తరువిది
దశానీక భాషల
నిస్వనించు పికమిది
ఈ ధరణి తత్వరూపిణి
ఏకత్వసాధ్య కారిణి
ఇచ్చోట జన్మనొందుట
ఇది ఎంతొ పుణ్యఫలమట ||
3. మతము మతము మధ్యన
మమతలతో వంతెన
భాష భాష నడుమన
భావాలతొ స్పందన
ఈ ధరణి ప్రేమచారిణి
నిస్వార్థ తత్వదాయిని
ఇచ్చోట జన్మనొందుట
ఇది ఎంతొ పుణ్యఫలమట ||
********************

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top