అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

సాహిత్యం

Recent Posts

View More

శ్రీధరమాధురి - 66

10:15 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 66                       (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అతను – గురూజీ, అతను నా పనిని దొంగి...
Read More

పేగు బంధం

10:05 PM 0
పేగు బంధం టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  "అత్తయ్యా! కాఫీ తీసుకోండి" ఈ పిల్ల అన్ని విషయాలలో నామాట తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తుంద...
Read More

Pages