అచ్చంగా తెలుగు: రెడ్లం రాజగోపాలరావు
Showing posts with label రెడ్లం రాజగోపాలరావు. Show all posts
Showing posts with label రెడ్లం రాజగోపాలరావు. Show all posts

శ్రీమద్భగవద్గీత -24

11:28 AM 0
ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -24 రెడ్లం రాజగోపాలరావు 10 వ అధ్యాయము:  విభూతియోగము మహర్షయస్సప్తపూర్వే చత్వారోమనవస్త ధా ...
Read More

శ్రీమద్భగవద్గీత -23

6:00 AM 0
ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -23 రెడ్లం రాజగోపాలరావు  రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగము పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం యోమేభక్త్యా ప్రయశ్చతి ...
Read More

శ్రీమద్భవగీత -19

10:54 PM 0
ఓం శ్రీ సాయిరాం శ్రీమద్భగవద్గీత -19 రెడ్లం రాజగోపాల రావు పలమనేరు అక్షర పరబ్రహ్మయోగము 8వ అధ్యాయం అర్జన ఉవాచః క...
Read More

Pages