అచ్చంగా తెలుగు: ముఖాముఖి
Showing posts with label ముఖాముఖి. Show all posts
Showing posts with label ముఖాముఖి. Show all posts

అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య

2:43 PM 1
అందరినీ అక్కున చేర్చుకునే అమృత మూర్తి - గొల్లమూడి సంధ్య  భావరాజు పద్మిని. ‘మానవసేవే మాధవసేవ’ అంటారు. మనందరం గుడికి వెళ్లి, దైవాని...
Read More

Pages