అచ్చంగా తెలుగు: మధురిమ
Showing posts with label మధురిమ. Show all posts
Showing posts with label మధురిమ. Show all posts

శ్రీ నారాయణ తీర్థులు

10:20 AM 0
శ్రీ నారాయణ తీర్థులు మధురిమ  జగత్తునందు పాపములు వృద్ధిచెంది ధర్మమునకు హాని ఏర్పడినప్పుడు సర్వశక్తివంతుడైన శ్రీహరి అవతరిస్తాడు. ...
Read More

Pages