అచ్చంగా తెలుగు: బి.వి.సత్య నగేష్
Showing posts with label బి.వి.సత్య నగేష్. Show all posts
Showing posts with label బి.వి.సత్య నగేష్. Show all posts

థింక్ బిగ్

6:07 PM 0
థింక్ బిగ్ బి.వి.సత్య నగేష్, మైండ్ ఫౌండేషన్ అధినేత, ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు            నేను ఈ మధ్య చిలుకూరు బాలాజీ గుడి దగ్గర్లో వు...
Read More

థింక్ బిగ్

8:44 AM 0
థింక్ బిగ్ -బి.వి.సత్య నగేష్, మైండ్ ఫౌండేషన్ అధినేత,  ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు  నేను ఈ మధ్య చిలుకూరు బాలాజీ గుడి దగ్గర్లో వున్న ...
Read More

స్వసానుభూతి (SELF PITY)

2:53 PM 0
స్వసానుభూతి (SELF PITY) బి.వి.సత్య నగేష్  (ప్రముఖ మానసిక నిపుణులు ) శరీరానికి డయాబెటిస్ వ్యాధి ఎంత ప్రమాదకమైనదో మనసుకు స్వసానుభ...
Read More

Pages