అచ్చంగా తెలుగు: బాలాంత్రపు వేంకటరమణ
Showing posts with label బాలాంత్రపు వేంకటరమణ. Show all posts
Showing posts with label బాలాంత్రపు వేంకటరమణ. Show all posts

తెలుగు భాష విశిష్టత

11:48 PM 0
తెలుగు భాష విశిష్టత బాలాంత్రపు రమణ  కనీసం గత వెయ్యి సంవత్సరాలుగా ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న మన తెలుగు భాష యొక్క విశిష్టత గురించి ఒ...
Read More

చాటు కవిత్వం

10:11 AM 0
చాటు కవిత్వం రమణ బాలాంత్రపు  తెలుగులో చాటుకవిత్వం ఒక విలక్షణమైన ప్రక్రియ . బహువిస్తృతమైనది , వైవిధ్యంతో కూడుకున్నది . చాట...
Read More

Pages