అచ్చంగా తెలుగు: బాల గేయాలు
Showing posts with label బాల గేయాలు. Show all posts
Showing posts with label బాల గేయాలు. Show all posts

ఉగ్గు

12:02 AM 0
బాల గేయాలు - 6 టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య ఉగ్గు ఊఁ ఊఁ ఉంగన్న , ఉగ్గుపాలు ఇందన్న . గుంటెడు ఉగ్గు కమ్మన్న , ఉమ్మక కక్కక ...
Read More

బాల గేయాలు 5

7:26 PM 0
బాల గేయాలు 5 టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  మనకు ఒక్కో చేతికి ఐదువేళ్ళున్నాయి .   ఏ వేలికి ఏ పేరో చిన్నపిల్లలకి నేర్పించడానికి ...
Read More

బొమ్మల పెండ్లి

10:42 PM 0
బొమ్మల పెండ్లి (బాల గేయాలు 04 )  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  చిన్నతనంలో చక్కగా వేసవి శెలవలలో , బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళ ఆట ఆడుకోవడమూ .. అ...
Read More

బాల గేయాలు – 03

1:03 PM 0
బాల గేయాలు – 03 వానా ... వానా ... వల్లప్ప ! -టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  నా చిన్నతనములో వాన వస్తే ఇక పండుగే . అది కూడ ఉదయ...
Read More

బాల గేయాలు – 02

8:47 PM 0
బాల గేయాలు – 02 చదువు సందెలు టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య    తొలుత ఏ కార్యం చెయ్యాలన్నా ఓ బొజ్జ గణపయ్య అని ప్రార్ధిస్తే గానీ ...
Read More

బాల గేయాలు - 1

3:46 PM 0
బాల గేయాలు - 1  - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య . ఒక దేశ సంస్కృతి , నాగరికతలను ప్రతిబింబించేది ఆ దేశపు సాహిత్యమే !  ముఖ్యంగా బాలస...
Read More

Pages