అచ్చంగా తెలుగు: పి.ఎల్.ఎన్.మంగారత్నం
Showing posts with label పి.ఎల్.ఎన్.మంగారత్నం. Show all posts
Showing posts with label పి.ఎల్.ఎన్.మంగారత్నం. Show all posts

మరపు

12:06 AM 0
  మరపు     P . L.N.  మంగారత్నం ఈ ఏడాది  పెద్దబ్బాయికి పెళ్లి నిశ్చయం చేసాం. ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడమే తరువాయి, రోజులు ఇట్టే గడిచిప...
Read More

Pages