అచ్చంగా తెలుగు: కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణకుమార్
Showing posts with label కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణకుమార్. Show all posts
Showing posts with label కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణకుమార్. Show all posts

// కలల గోదారి..//

10:03 PM 0
// కలల గోదారి..// - రచన : కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్ ఏయ్.. ఏంటా చూపు....ఈరోజే ఇంత లేటైందనా..?  ఏం ఫస్ట్ నైట్ అయితే.. నాకేంటీ...
Read More

అందని ద్రాక్ష

7:58 AM 0
అందని ద్రాక్ష  - -  రచన : కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్ సుయ్... ఢాం... ఢాం.. ఢాం   టప్..టప్..టప్...ఢాం   సుయ్.. ఢాంఢాం ఢ..ఢ..ఢ....
Read More

Pages