స్వప్నం - అచ్చంగా తెలుగు
స్వప్నం
రెడ్లం చంద్రమౌళి 


పల్లవిః
ఇది మరో ప్రపంచపు వేదిక
మన మనోగతానికి సూచిక
కన్నుల లోగిలిలో... కాంచిన ప్రతిబింబం ...  
రెప్ప వెనకాల స్వప్నాల తీరము
||ఇది మరో ప్రపంచపు||
చరణంః1
రెప్పచాటులోకమిది రాత్రివేళ పుడుతుంది
మేలుకున్న మరునిముషం జాడలేని మిథ్యయిది
చుట్టంలాగ వచ్చిపోయే పెన్నిధి మాటేరాని మౌనమిది
ఆ....అఅఆ...అఅఅఅ...ఆ...అఅఆ
నాలో ఉన్న ఆరాటాలు నే చేస్తున్న పోరాటాలు
అద్దంలాగ చూపిస్తున్నది
||ఇది మరో ప్రపంచపు||
చరణంః2
ఎన్ని మూగ భావాలో రెప్పకింద దాస్తుంది
ఉన్నకొన్ని నిముషాలే మదిని కుదుటపెడుతుంది
చీకట్లోన పుట్టి పోయే సంగతి నవరస భరితమిది
ఆ....అఅఆ...అఅఅఅ...ఆ...అఅఆ
నన్నే నాలో ప్రతిబింబిస్తూ నాకే నన్ను చూపించేస్తూ
తారా తీరం చేరుస్తున్నది
||ఇది మరో ప్రపంచపు||

No comments:

Post a Comment

Pages