గోవిందుడినే స్మరించు - అచ్చంగా తెలుగు

గోవిందుడినే స్మరించు

Share This

గోవిందుడినే స్మరించు

రావి కిరణ్ కుమార్ 


మరణ కాలం చేరువైన వేళ
వ్యాకరణ జ్ఞానం నిను చేదలేదు
గోవిందుడినే స్మరించు గోవిందుడినే స్మరించు
ఓ మూఢమతీ గోవిందుడినే స్మరించు !
ధనాశ  వీడి సత్కర్మ ఫలమున
దొరికిన మితఫలమే హితమని
సంతుష్టి తో జీవన యానం సాగించు
గోవిందుడినే స్మరించు గోవిందుడినే స్మరించు
ఓ మూఢమతీ గోవిందుడినే స్మరించు !
అతివల ఘన హృదయ సౌందర్యానికి
వసుడవు కాబోకు నునుపైన తోలు తొడిగిన
                                            రక్త మాంసపు ముద్దని మరల మరల తలుచుకో   // గోవిందుడినే స్మరించు //
చంచలమీ జీవితం చపలమగు  బుద్ధి
నా అను అహంకారం రోగభరిత శరీరం
                                   కలగలిసిన సోకమయమే ఈ లోకం    // గోవిందుడినే స్మరించు //
చేతిలో కాసులు గల గల లాడినంతకాలం
బంధు జనుల సందోహం తో గృహము కళ కళ లాడు
వయసుడిగి చేతులు ఖాళీ అయినవేళ
                                       కానరారు కనులకెదురుగా అయిన వారెవరూ   // గోవిందుడినే స్మరించు //
కాయం కదులుతున్నంత కాలం
కుశల మడుగుదురెల్లరును
కదలిక లాగి కట్టె బిగిసిన వేళ దరి చేరరు
                భయముతో భార్యా బిడ్డలును   // గోవిందుడినే స్మరించు //
ఆట పాటలతో బాల్యము కాంతా
కనకపు మొహమున యవ్వనము
ముగింపు లేని పలు చింతలతో
ముదిమి కరిగిపోవు కాని విడువక
                                                 గోవింద స్మరణ చేయు నరులెవ్వరు లోకంలో  // గోవిందుడినే స్మరించు //
 ఆలు బిడ్డలను చింతలు మాని
నా దను మోహము వీడి చిత్రమగు జీవన
చిత్రపు లోతులు తరచి తరచి చూచిన
                           తత్వం తెలియనగు సోదరా   // గోవిందుడినే స్మరించు //
సత్సాంగత్యమున అబ్బును నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వ మిచ్చును నిర్మోహత్వం
నిర్మొహత్వముతొ కలుగు నిశ్చలతత్వం
                                    నిశ్చలతత్వమున దొరకు జీవన్ముక్తి కి త్రోవ   // గోవిందుడినే స్మరించు //
శుష్క శరీరము కామ వికారము నొందునా
జలం శోషించిన సరస్సు లందుమా
విత్తం పోయిన పరివారం మిగులునా
                                 తత్వం తెలిసిన సంసార మోహముండునా  // గోవిందుడినే స్మరించు //
ధన జన యవ్వన గర్వం
తొలగించును కాలం  క్షణ కాలంబున
 అనిత్యమౌ మాయా లోకపు బ్రాంతిని విడచి
                                     నిత్యసత్యమౌ బ్రహ్మపధంబు చేర వేగిరపడుమా  // గోవిందుడినే స్మరించు //
 దివా రాత్రములు రుతు చక్రములు
మరల మరల మరలి  వచ్చు
కాలము ఆయుష్కాలము కదలి పోవు
కాని మరలి రావని నిజంబెరిగియు
                                     ఆశా పాశములు తెంచ బోడు మానవుడు    // గోవిందుడినే స్మరించు //
సతీ విత్తములపై చిత్తము వీడి
సత్సాంగత్యమను నౌకను చేరు
                                               భవ జలధి ని దాటించి భవహరుని దరి చేర్చు   // గోవిందుడినే స్మరించు //
శిరో ముండనం కాషాయాడంబరం జటాధారణం
కనులుండి కనలేని మూఢులు కట్టెదరు
                    పొట్ట కూటికై బహుకృత వేషం   // గోవిందుడినే స్మరించు //
 నల్లని కురులు పాల పొంగాయే
బోసి నోటిలో మాట తడబడే
వెన్ను వంగిపోయే చేతి కర్ర ఊతమాయె
                                    అయినను ఆశల మూట బరువెక్కదాయే   // గోవిందుడినే స్మరించు //
వృక్ష మూలమున విశ్రాంతి
దోసిలి భిక్ష తో ఉదర పోషణ
శీతొష్ణముల తో సహవాసమున్నా
                                 మది మాత్రం ఆశల బంధీనే హన్నా   // గోవిందుడినే స్మరించు //
కోటి తీర్ధ స్నానము  వేల వ్రతా చరణము
శక్తి  కొలది దానము చేర్చలేవు ముక్తి ధామము
       ఆత్మజ్ఞాన మించుకైన అబ్బనిచో   // గోవిందుడినే స్మరించు //
గుడి ప్రాంగణములు చెట్టు మొదళ్ళే ఆవాసములు
రాతి నేలలే పట్టుపరుపులు
జంతు చర్మములే పట్టు వస్త్రములుగా
                               తలంచు జ్ఞాన విరాగి సుఖములు పొందకుండునే   // గోవిందుడినే స్మరించు //
యోగి యైనను పరమ భోగి యైనను
ఏకాకి కాని సరాగి కాని నిరతము
                  గోవింద స్మరణ చేయువాడే నిత్య సంతోషి   // గోవిందుడినే స్మరించు //
భగవద్ గీతా పారాయణం గంగాజల పానం
మురారి నామ స్మరణం అనుదినము కొలది
                    మాత్రము చేసిన కాలునితో కలహమెక్కడ   // గోవిందుడినే స్మరించు //
దుర్భర గర్భావాసం చావు పుట్టుకల చక్ర బ్రమణం
తప్పించుకొన సాధ్యమా మానవులకు
మురారి నీ కృప లేకను  // గోవిందుడినే స్మరించు //
దొరకిన గుడ్డ పీలికల గోచి కట్టి
పాప పుణ్యముల చింతన మాని
యోగమందు మనస్సు నిలిపే యోగి
    పిచ్చి వానివలె ఆత్మానందము నొందు  // గోవిందుడినే స్మరించు //
నీవెవరు నేనెవరు తల్లి తండ్రు లెవరు
ఎటు నుండి ఎటుకు పయనం
చింతన చేసిన లోకమెల్ల సార హీనమని
స్వప్న సదృశ్యమని  సత్యము తెలియు   // గోవిందుడినే స్మరించు //
నీలో నాలో సకల జీవులలో నిండినది ఒకే
విష్ణు తత్వమని తెలిసిన వేళ అకారణము నైనను
సకారణము నైనను అసహనముండదు అన్యులపై
        మోక్షము కోరితివా సమబుద్ది ని సాధించు  // గోవిందుడినే స్మరించు //
శత్రువుతో పుత్రునితో భందువుతో
నెయ్యమైనను కయ్యమైనను నెరపబొకు
సర్వులలో ఏకాత్మ ను దర్శించి
అన్నివేళలా అభేదం పాటించు  // గోవిందుడినే స్మరించు //
కామం క్రోధం లోభం మొహం విడచిన మనలో
మనకు హరి స్వరూపమగుపించు
            ఆత్మజ్ఞానమొందని వారు నరక వాసులై నశించు  // గోవిందుడినే స్మరించు //
గీతా నామ సహస్రముల గాన మాలపించు
శ్రీహరి రూపమే ధ్యానించు
సజ్జన సాంగత్యం వైపుకు మనసును మళ్ళించు
దీన జనుల కొరకు ధనమును వెచ్చించు  // గోవిందుడినే స్మరించు //
కామిని కూడికతో సుఖ పడు కాయం
తత్ఫలముగా  వ్యాధులతో వెతల్ పాలగు
      మరణం తధ్యమని తెలిసీ వదలడు పాపాచరణం  // గోవిందుడినే స్మరించు //
ధనవంతుడు బిడ్డలతోనూ భీతి నొందు
సంపద నొసగదు యించుక నిజ సౌఖ్యం
యిది లోక రీతి తెలిసి
విత్తము పై చిత్తము విడనాడు  // గోవిందుడినే స్మరించు //
శ్వాసను నియమించి విషయ వాసనల
నుండి మనసు తొలగించు
నిత్యానిత్య విచారం సమాధి స్థితిలో
నామ జపం క్రమ పద్దతిలో కొనసాగించు   // గోవిందుడినే స్మరించు //
గురు  పాదములే రక్షయని తెలిసిన వాడా!
మనస్సేంద్రియములను నియంత్రిచు
జనన మరణ చక్రము దాటి
నీలో నిలచిన పరమాత్మను దర్శించు
గోవిందుడినే స్మరించు గోవిందుడినే స్మరించు
ఓ మూఢమతీ గోవిందుడినే స్మరించు
(శంకర భగవత్పాదుల భజ గోవిందం నకు ఓ అవివేకి అనువాదపు తెగింపు )

No comments:

Post a Comment

Pages