అలకపాన్పు - అచ్చంగా తెలుగు
అలకపాన్పు    

- ఆచంట హైమవతి.

     
అలక పాన్పు  ఎక్కారు  అల్లుడుగారు!
అసహాయుడై  దిగులందె  ఆ మామగారు!
బంధువులు - మిత్రులు - వరసైనవారు...
గుమిగూడి  సలహాలనివ్వసాగిరంత...! 
స్కూట రడుగు - మోటర్ సైకిలడుగు
రేడియో  అడుగు - రేడియంవాచీ  అడుగు,
వీడియో  అడుగు -  ష్టీరియో  అడుగు,
టేకు  మంచాలడుగు - పట్టు పరుపులదుగు,
స్వంత  ఇల్లడుగు - స్వర్ణమాలలడుగు...అనుచుండ-
' వరుడు' గారు  చిరునవ్వు  చిల్కుచుండ -
చెలగాటమాడు  'పిల్లి' పక్క   ఎలుక వోలె... 
సంకట  పడుచుండె  కన్యాదాతగారు.. !?
ఈ స్థితి   గమనిం చిన   'వధూమాత'కు -
తన పెళ్లి  గుర్తొచ్చి....తాపమ్ము హెచ్చె!
కళ్లెఱ్ఱ్రజేసి   మగని  వైపుకి  తిరిగి... 
దగ్గరకు  వెళ్లి  'దర్పముగ' చూసి,
మూతి  తిప్పె   ముప్పది మూడు వంకరల. 
 అ డి(లి)గితిరి  ఆనాడు... తీర్చుడనె-ఈ నాడు!!
గుర్తొచ్చి... మారు  పల్కలేక  మిన్నకున్న-
'నాటి' గర్విష్టి  అల్లుడే - నేటి  కన్యాదాత!
పరికించుచుండిరి  పెళ్ళివారంత....
కుతూహలమ్ము  హెచ్చ- వింతగాను!
'కన్యాగ్రహీతను'...మరియు...కన్యాదాతను.
స్థితి  'విరసము' కాకుండగనె----
వక్కాణించె  'వరుడు' బహు  సరసుండై!
నా కాంత  నా చేతికి మనసార  ముద్దిడిన...
నా  'అలక' చాలింతునిది  నిక్కమనెను!
'పతి' మంచితనమెరిగి - బహు సంతసిల్లి,
సిగ్గుల  మొగ్గాయె  శింగారి శ్రీగౌరి...!
                   ముద్దిడె 'పతి' చేతిపై  ముగ్ధ మోహినియై!!                 

No comments:

Post a Comment

Pages