కేశవా అని దలతు నిన్ను - అచ్చంగా తెలుగు

కేశవా అని దలతు నిన్ను

Share This
కేశవా అని దలతు నిన్ను
- పెయ్యేటి రంగారావు


ప|| కేశవా అని దలతు నిన్ను 
క్లేశములను బాపరావా-దేవదేవా 
క్లేశములను బాపరావా ||

1. ఆపదలలో ఆదుకొనుచు - ఆర్తరక్షణ జేతువే 
ఆర్తి తోడను పిలుచుచుంటి - కరుణ బ్రోవవె 
శ్రీమనోజా మాధవా అని మదిని దలతు 
మహిమ జూపవ మురళిధారీ - ఓ మురారీ 
మహిమ జూపవ మురళిధారీ ||

2. శోకపీడిత చెల్లి ద్రౌపది - నిండుసభలో నిన్ను
 వేడ చీరలిచ్చి శీలరక్షణ జేసినావే కరుణ తోడ 
గోవిందా అని కోరి బిలతు గోడు వినవా దురితహారీ - ఓ కంసారీ
 గోడు వినవా దురితహారీ ||

3. ప్రాణభయముతొ హస్తి నిన్ను - తలచినంతనె పరుగిడి
 మకరి జంపి ప్రాణ రక్షణ జేసినావే - మృదుల హృదయా 
అచ్యుతా అని దలతు నిన్ను ఆర్తి బాపవ చక్రధారీ - ఖలవిదారీ 
ఆర్తి బాపవ చక్రధారీ  || 
*******************

No comments:

Post a Comment

Pages