Wednesday, November 23, 2016

thumbnail

శ్రీ రామకర్ణామృతం - 13

శ్రీ రామకర్ణామృతం - 13

డా.బల్లూరి ఉమాదేవి కామవరం


21.శ్లో :సుధాసముద్రాంత విరాజమానె 
        ద్వీపే సితేచందన పారిజాతె 
       మహాసనే పన్నగ తల్పమధ్యే 
      నిషణ్ణమీళే రఘువంశ రత్నమ్. 

  తెలుగుఅనువాదపద్యము. 

శా:క్షీరాబ్ధ్యంత సితాంతరీ పవిలసచ్ఛ్రీచందనాగాంతిక 
స్ఫారానర్ఘ్య వినూత్న రత్న నిచయ ప్రద్యోత దీఠంబునం 
దారూఢంబగు కాద్రవేయ వర పర్యంకాంతారాసీనుడౌ 
శ్రీరామున్ రఘువంశ రత్నము మదిన్ చింతింతు నశ్రాంతమున్. 

  భావము:అమృతసముద్రమధ్యమందు ప్రకాశించుచున్న శ్వేతద్వీపమందుగల చందనప్రిజ్తములనెడి కల్పవృక్షములనడుమ గొప్ప పీఠమందు శేషశయ్యా మధ్యమందు కూర్చొన్న రఘువంశ శ్రేష్టుడైన రాముని నుతించుచున్నాను. 

22.శ్లో :స్మితాననం పద్మదళాయతేక్షణం 
         వినీల మాణిక్య జితాంగ శోభితం 
         జటా కిరీటం శరచాపలాంఛనం 
         నమామ్యహంభానుకులాబ్ధి కౌస్తుభమ్. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము: 

ఉ:ఉందరమందహాసు పరిశుద్ధసరోరుహ పత్రనేత్రు బౌ 
  రందర నీలగాత్రుని విరాజిత భవ్య జటా కిరీటు సా 
నందు సకార్ముకాస్త్రుజననాయకు భానుకులాబ్ధి కౌస్తుభున్చందన చర్చితాంగు రఘుసత్తమునిన్ మదిలో భజించెదన్. 

  భావము:చిరునవ్వు మొగమునందు కలిగినట్టి పద్మపురేకులవలె విశాలమైన నేత్రములు కలిగినట్టి నీలమణులను జయించిన శరీరముచే ప్రకాశించునట్టి జటాకిరీటములు కలిగినట్టి ధనుర్బాణములు చిహ్నముగా కలిగినట్టి సూర్యవంశమను సముద్రమునకు కౌస్తుభమణియైనట్టి రామునకు నమస్కరించుచున్నాను. 

23.శ్లో :ప్రసూనబాణాంకితమిక్షుచాపం 
         చక్రాబ్జ పాశాంకుశవంశనాళం 
          కరైర్దధానం ఘననీలవర్ణం 
          శ్రీ కృష్ణ రూపం ప్రణమామి రామం. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము. 
చ:కరములనెన్మిదింట సుమకాండము వేణువు నిక్షుచాపమున్ 
  దరముకశాంకుశంబులు సుదర్శన పాశములున్ ధరించి భా 
స్కర నిభవర్ణుడై మహితసత్కరుణా కరకృష్ణమూర్తియై 
  పరగిన రామచంద్రునకు బావన కీర్తికిభక్తి మ్రొక్కెదన్. 

  భావము:పుష్పబాణములచే నలంకరించబడినట్టి చెరుకువింటినిచక్రమును,శంఖమును.పాశమును,అంకుశమునుపిల్లనగ్రోవిని ఎనిమిది చేతులందు ధరించినట్టి సూర్యునివంటిరంగుకలిగినట్టి శ్రీకృష్ణరూపుడైనట్టిరామునకు నమస్కరించుచున్నాను . 

24.శ్లో :బహూరు పాదోదర వక్త్ర లోచనం 
         దీప్తప్రచండానల దుర్నిరీక్ష్యమ్ 
          అశేషబృందారక నాగగోచరం 
         భజామితేరాఘవ విశ్వరూపం. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము. 

మ:కరపాదోదర లోచనోరుముఖ సంక్రాతోద్భవాగ్నిచ్ఛటా 
స్ఫురితంబై కడు దుర్నిరీక్ష్యమయి దిక్పుంజంబులన్నిండి ని 
ర్జర వాఙ్మానస దుర్లభంబయిన రాజన్యేభ్యు రామావనీ 
శ్వరువిశ్వాకృతి కేనొనర్చెద నమస్కారంబు లశ్రాంతమున్. 
  
భావము:ఓరామాఅనేకములైన తొడలు పాదములు కడుపులు మొగములు కన్నులు కలిగినట్టి తీక్ష్ణాగ్నివలె చూడశక్యముగానట్టి 
సమస్త దేవతలతోను సర్పములతోనూ గోచరమైనట్టినీవిశ్వరూపమును సేవించుచున్నాను. 

25.శ్లో :సహస్రనేత్రాననపాదబాహు 
         మనంతవీర్యం రవికోటితుల్యమ్ 
         స్రక్చందనాలంకృత దివ్యదేహం 
        భజామ్యహం తేచ్యుతవిశ్వరూపమ్. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము. 

మ:కరనేత్రాననశీర్షపాదములువిఖ్యాతిన్ సహస్రాంకమై 
  సరసీజాప్త సహస్రకోటి నిభమై స్రక్చందనాలంకృత 
స్ఫురితంబయ్యు ననంత వీర్యమయి సంపూర్ణప్రభావాఢ్యమై 
పరగున్ రాఘవువిశ్వరూపము మదిన్ భావించిసేవించెదన్. 


  భావము:వేలకొలది కన్నులు మొగములు కాళ్ళుచేతులు కలిగినట్టి అంతము లేని పరాక్రమము కలిగినట్టి కోటిసూర్యులతో సమానమైనట్టిపూలదండలచేతగంధము చేత నలంకరింపబడిన శ్రేష్టమైమ దేహము కలిగినట్టి 
నీవిశ్వరూపమును సేవించుచున్నాను. 

26.శ్లో :కలంబకోదండ గదాబ్జసంయుతం 
దంష్ట్రాకరాళక ధనంజయానననమ్ 
       పీతాంశుక  స్వర్ణ కిరీటకుండలం 
        భజామి తే రాఘవ విశ్వరూపమ్. 

   తెలుగుఅనువాద పద్యము. 

మ:దరకోదండ గదాకదంబ యుతమున్ దంష్ట్రా కరాళాగ్ని వి 
స్ఫుర దాస్యంబు సువర్ణచేల ధృతమున్ భూరిప్రభారత్నక 
ర్బుర సంజీవ కిరీటికుండల మహా భూషోజ్జ్వలంబున్ శుభం 
కరమౌ రాఘవ విశ్వ మూర్తికి నమస్కారంబులర్పించెదన్. 

  భావము:బాణముతో ధనుస్సుతో  గదతో శంఖముతో కూడినట్టి కోరలో భయంకరమైన చిహ్నములుగాయగ్నితో కూడిన మొగము గలిగినయట్టిపచ్చనిబట్టయు బంగారుకిరీటము కుండలములుకలిగినట్టినీవిశ్వరూపమునో రామా సేవించుచున్నాను. 

27.శ్లో :కోదండ మిక్షు జనితం స్మరపంచ బాణం 
           శంఖం రథా వయవమంకుశ పాశ వేణుమ్ 
           హస్థైర్దధాన మమల ద్యుతి ముద్వహంతం 
         ప్రద్యుమ్న కృష్ణ మనిశం భజ రామచంద్రమ్. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము. 

చ:చెఱుకువిలైదు బాణములుచే ధరియించి రథాంగ వేణుపా 
శరుచిరశార్ ఙ్గ ముఖ్య ఘనసాధన యుక్త మహాష్టబాహు సుం 
దరుహరినీలగాత్రు బరు దర్పకుకృష్ణు సువర్ణచేలు దా 
శరథి బలాధిపున్  శరధిసన్నుతు నచ్యుతు రాముగొల్చెదన్. 


భావము:చెరుకు విల్లు మన్మథుని సంబంధమైన ఐదు బాణములు శంఖముచక్రముఅంకుశము పాశమువేణుదండము ఎనిమిది చేతు  లందు పూనినట్టి నూతనమణులకాంతి గలిగినట్టి ప్రద్యుమ్నావతారుడైనల్లనిరూపుగలట్టి శ్రీరామచంద్రుని సేవించుచున్నాను. 

28.శ్లో :సీతాలోకన తత్పరంమణినిభం వ్యాఖ్యానముద్రాంచితం 
వామేజానుని లంబహస్త మనిశంవీరాసనే సంస్థితం 
మూలేకల్పతరో రనాది మునిభిర్బ్రహ్మాదిభిస్సేవితం 
ముక్తాహారకిరీట కుండలధరం మూర్ధాభిషిక్తం భజే. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము. 

మ:విమలున్ కల్పక మూల సంస్థితుమహా వీరాసనున్ జానకీ 
రమణీదర్శన తత్పరున్ మణినిభున్రత్నోజ్జ్వలద్భూషణున్ 
ప్రమదున్ జాను విలంబ హస్తు వరదున్ వ్యాఖ్యాన ముద్రాంచితున్ 
సుమనఃపూర్వభవాది నిర్జరమునిస్తోత్రున్ విభుని గొల్చెదన్ 

  భావము:సీతను చూచుట యందాసక్తుడైనట్టి నీలమణులతో సమానుడైనట్టి బోధ ముద్రతో కూడినట్టి యెడమ మోకాలియందు వ్రేలాడుచున్న హస్తము గలిగినట్టి వీరాసనమునందున్నట్టి కల్పవృక్షము మూలమందుండి ప్రాచీన మునులచే బ్రహ్మాదులచే సేవింపబడుచున్నట్టిముత్యాల హారములు కిరీటములు కుండలములనుధరించినటువంటి పట్టాభిషేకమునుపొందినటువంటిరాముని సేవించుచున్నాను. 

29.శ్లో :యద్రూపమానందకరం మునీనాం 
      యద్బాణమాఖండల శత్రునాశమ్ 
       యద్దైవతం సర్వజనాంతరస్థం 
        తత్సర్వ రూపం రఘునాథ మీళే. 

   తెలుగుఅనువాదపద్యము: 

ఉ:ఎవ్వని మూర్తి యోగతతి కెప్పుడు సంతస మొందచేయుదా 
నెవ్వని కాండకాండముమహేంద్ర విరోధి వినాశకారణం 
బెవ్వడు విశ్వ విశ్వగతు డెవ్వడు భక్తజనావన  ప్రియుం 
డవ్విభుడైన రామునకహర్నిశమున్నతులాచరించెదన్

భావము:యెవని రూపముమునులకు సంతోషము కలుగచేయునో యెవని బాణము రాక్షసులను నశింపచేయునో యే దేవుడు సమస్తజనుల యంతరంగము నందుండునో అట్టిసర్వస్వరూపుడైన రఘునాయకుని స్తుతించుచున్నాను. 

30.శ్లో :నాదం నాదవినీల చిత్తపవనంనాదాంత తత్త్వప్రియం 
     నామాకార వివర్జితంనవఘనశ్యామాంగ నాదప్రియమ్ 
    నాదాంభోజ మరంద మత్తవిలసద్బృంగం మదాంతస్థితం 
    నాదాంత ధ్రువమండలాబ్జ రుచిరం రామం భజే తారకమ్. 
     
   తెలుగుఅనువాదపద్యము.  
  
శా:నాదున్ నాదవినీలచిత్తపవనున్ నాదాంత తత్త్వ ప్రియున్ 
     నాదాం ధ్రువ మండలాబ్జ రుచిరున్ నామక్రియావర్జితున్ 
నాదాంభోజ మరంద మత్త మధుపున్  నాదప్రియున్ సన్నవాం 
భోదశ్యాము మదంతర స్థితుని రామున్ తారకున్ గొల్చెదన్. 

భావము:ఓంకారవాచ్యుడును వేదాంతములందు ప్రతిపాదింప బడినవాడును నామరూపములు లేనివాడును క్రొత్తమేఘమువలె నల్లనైనవాడును వేదములయందు ప్రీతిగలవాడును అంతరాత్మయైన వాడును ఆశ్రయించువారిని రక్షించువాడును నైన శ్రీరాముని సేవించెదను. 

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information