ఈ తొలిప్రేమ యదలోన చిగురించని

 రెడ్లం చంద్రమౌళి 


పల్లవి:                 ఏడు జన్మాలకూ వీడిపోలేమని
                        రెండు హృదయాలనూ నేడు ఒకటవ్వని
                        ఈ తొలిప్రేమ యదలోన చిగురించని
                        నా మదినేలు మహరాణి నీవేనని
అను పల్లవి:          శ్రుతివే  నీవైతే  లయ నేనే
                        చితిలో తోడుండే  ఒక జతనైరానా           װఏడు జన్మాలకూװ

చరణం:1                ఈ చిరుగాలి తాకిడే రేపే నీ మేని హొయలు
                          నీ పెదవంచు నవ్వులే అవి నా మనసంత దోచె
                          నీ మీద నాకున్న ప్రేమకి నీ మదిని చోటీయవా...
                          అలివేణి చక్కిళ్ళ చాటున తను సిగ్గుల మొగ్గైనది
                                                                        װఏడు జన్మాలకూװ

చరణం:2                  ఈ బంగారు బొమ్మతో వేసే అనురాగ బంధం
                          ఈ చిలకమ్మ ఊసులే నాలో రేపేను భావం
                          నీ ఊహ యద మీటి తాకితే నా వేణి శ్రుతి పలికెనే
                          నా లోని భావాలు వెల్లువై నీ హృదయాన్ని కదిలించని
                                                                        װఏడు జన్మాలకూװ

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top