అన్నమయ్య పదం- పరమార్థం

దివ్వెలెత్తు పొద్దు

డా.తాడేపల్లి పతంజలి 


సాయం సంధ్యా సమయానికి అన్నమయ్య పెట్టిన పేరు “దివ్వెలెత్తు పొద్దు.”దీపాలు పెట్టే సమయమని అర్థం . అలపొద్దు, దీపాలవేళ, సందెకాడ [కళింగ మాండలికం]పొద్దుమీకి, సందాల [తెలంగాణ మాండలికం]అన్బకార, ఎసుర్లయాల, పొద్దు, పొద్దూకు, పైటేల, మూసిడింతల, సందెకాడ, సాయంకాలం [రాయలసీమ మాండలికం] అను ప్రయోగాలు  సంధ్యా కాలనికి సంబంధించి ఇదివరకటి రోజుల్లో ప్రజల నాలుకల మీదుండేవి.
          విద్యుచ్ఛక్తి దీపాలు రాజ్యమేలుతున్న ప్రస్తుత కాలంలో  కార్తిక మాసం, దీపావళి – ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే  సంప్రదాయజ్ఞుల ఇళ్లలో సంధ్యా  దీపాలు వెలుగుతున్నాయి. కొంతమంది  నేటికీ విద్యుచ్చక్తితో సంబంధంలేకుండా దీపాలు వెలిగించే వారు లేకపోలేదు కాని తక్కువ.అన్నమయ్య దివ్వెలెత్తు పొద్దులోని కాంతులను తన కీర్తనలో చదివి పరవశిద్దాం.
పల్లవి:  వచ్చినవారమిదివో వాకిటనె వున్నారము
          నెచ్చెలి యెదురుచూచీ నీచిత్తమిఁకను
చ.1:    నవ్వుల పండుగలాయ ననుపులెండుగలాయ
          యివ్వల చెలితో పొందులిఁకనెన్నఁడు
          రవ్వలాయ నీచేఁతలు రాజసమే నెరపఁగా
          దివ్వెలెత్తుఁబొద్దులకు తిరమాయఁ బనులు
చ.2:    మాటలివే విందులాయ మంతనాలే సందులాయ
          యీటున కాంతతో మేలమిఁకనెన్నఁడు
          మూటలాయ నేర్పులు మోచుకవున్నారమిదే
          మేటిశింగారాల వేగీ మిగిలె చీఁకట్లు
చ.3:    వీడెములే వొడినిండె వేడుకలు పంటవండె
          యీడ వచ్చున్నది చెలియ యిఁకనెన్నఁడు
          పాడితో శ్రీ వెంకటేశ పడఁతిఁ గూడితివిట్టె
          యేడుమద్యాన్నములెక్కె యెట్టి రహస్యములో (రేకు: 0197-3సంపుటం: 07-575)
అర్థం
          అన్నమయ్య ఒక చెలికత్తెగా మారి, వేంకటేశునితో మాట్లాడుతున్నాడు.
పల్లవి:  అయ్యా ! వేంకటేశా !
          నీకోసం   వచ్చిన వాళ్లం  ...వాకిటలో నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాం.
          మాతో బాటు నీస్నేహితురాలు కూడా ఎదురుచూస్తోంది.
          నీ చిత్తం.. ఎప్పుడు అవిడని కలుస్తావో !
చ.1:    మీ మధ్య నవ్వుల పండుగలు అయిపోయాయి.ఎదురు చూసి చూసి అనురాగాలు (ననుపులు)ధాన్యాదులు           ఎండబెట్టినట్లుగా          ఎండిపోయాయి.(ఎండుగలాయ)
          ఈ వైపుగా నాతో ఉన్న చెలితో నీపొందులు ఇక ఎప్పుడు?
          రజోగుణము వల్ల పుట్టిన  గర్వంతో నువ్వు చేసే  చేష్టలు అల్లరవుతున్నాయి. అపకీర్తి           పాలవుతున్నాయి.(రవ్వలాయ) . నువ్వది గమనిస్తున్నావా?
          సంధ్యాకాలానికి “వ్యవహారాలు” చక్కబెడతావా? లేదా?
చ.2:    వేంకటేశా !  ఇదివరలో నీ మాటలు విందులయ్యాయి. ఆనాటి రహస్య చర్చలు అవకాశం కోసం           ఎదురుచూస్తున్నాయి.
          కాంతతో వేళాకోల  హాస్యాలు ఇక ఎంతకాలం? !
          నీ నేర్పుల జ్ఞాపకాలు మూటలుగా మోచుకొని ఉన్నాం.
          గొప్పవైన సింగారాలలో తపించి , మా జ్ఞాపకాల చీకట్లు మిగిలిపోయాయి.
చ.3:    తాంబూలాలు ఒడిలో నిండిపోయాయి. .( పెళ్లి నిశ్చయమయిందని భావం) వేడుకలు           సమృద్ధమయ్యాయి(పంటవండె)
          నీ చెలి ఇక్కడకు  వచ్చి ఉన్నది.
          నీ సహజ స్వభావంతో (పాడితో) పడతితో కలిసావు.
          ఏడు పట్టపగళ్లు గడిచిపోయాయి. తెమలని ఆ రహస్యాలేమిటయ్యా !
పరమార్థం
          అన్నమయ్య నిరీక్షణతో, బాధతో కీర్తనని పూర్తి చేయడు.
          రెండు చరణాలలో నిరీక్షణ గురించి కమ్మగా చెప్పాడు.
          మూడో చరణంలో నాయిక నాయకుల  కలయికను వర్ణించాడు.
          తెమలని రహస్యాలేమిటని, దివ్వెలెత్తు పొద్దు దీపాల  కాంతులు అక్షరాలలో చూపించాడు.. స్వస్తి.

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top