రారా నా ప్రియతమా !
(విరహోత్కంఠిత భాగేశ్వరి రాగంలో వెళ్ళబోసుకుంటున్న గోడు)

కవితకు వాడిన బొమ్మ : ఆర్టిస్ట్ ఉదయ్ కుమార్ మార్లపుడి 

పెయ్యేటి రంగారావు
ప.  రారా నా ప్రియతమా !
అ.ప.  నా దరహాసపు వాసంతమును - ఇమ్మని వేడితిని 
నా పాపిట సిందూరముపై ప్రమాణమిడితిని || రారా ||

  1.  మౌనముగా నేనుండజాలను
మూగవేదనను తెలుపగ లేను
నీ ప్రీతి పాత్రను కాని నాతిని
నాకు నేనే పరాయినైతిని | రారా |

 2.  జాబిలి అలుగునా పున్నమి పైన
అలుక ఏలరా ఎలనాగ పైన ?
 కొడిగట్టిన చిరుదీపము నైతిని
హరివిల్లు దరి అంధురాలిని | రారా |

 3.  అశృసుమమ్ముల గీతమాలికను
విరహగీతికల రాగమాలికను
శ్రావణమాసపు మేఘమాలికను
నను దహియించెడి కాటికేలికను | రారా |
********************
 (కాటికేలిక=కాటికి ఏలిక, తనను దహియించెడి శ్మశానమునకు మహారాణి)

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top