సౌందర్యాతిశయం నీవు !

(చిత్రం : చిత్రకారులు ఉదయ్ కుమార్ మార్లపుడి )

- శశి బాల

ఏ పువ్వు చూసినా

కనిపించేది నీ దరహాస రేఖలే

ఏ కలకూజితాల కలకలలు విన్నా

వినిపించేది నీ హాస లాస్య గమకాలే

ఏ నాట్యం చూసినా తెలిసేది

నీ మేని వంపుల శృంగార భంగిమలే

ఏ నాదం విన్నా మైమరపించేది

నీ మధుర స్వర వీణాధునీ కలిత రాగాలే

ఏ మెరుపు చూసినా కనులు

మిరుమిట్లు గొలిపేది నీ తనూ విలాసమే

ఏ తెమ్మెర వీచినా మనసుని మత్తేక్కించేది

నీ మేని సుగంధ పరిమళమే

ఏ తూపులు ఎద తాకినా గుచ్చి బాధించేది

నీ చూపుల కొ (ఓ ) ర తనమే

ఏ తుమ్మెద ఝుమ్మని వాలి గ్రోలినా

విరి తేనెల ధిక్కరించు నీ అధరసుధారస సంపదే

ఏ మన్మధుడైనా పొరబడితే

అది రతిని మించిన నీ సౌందర్యాతిశయమే

ఏ కోమల కుసుమం తాకినా తెలిసేది

నీ లలిత లావణ్య కర స్పర్శనా మహత్యమే

విరించి నిన్ను సృశించిన పిదప

ఒక్క క్షణం తదుపరి సృష్టినే మరచేనేమో

ఇంతెందుకు ప్రియా నీవొక శృంగార రసాధి దేవతవు !

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top