నావ సాగి పోయెరా - అచ్చంగా తెలుగు

నావ సాగి పోయెరా

Share This
నావ సాగి పోయెరా
-- రచన చెరుకు రామమోహన్ రావు
సాకి :             కడుపు కాలే మంట ఆశలే అడుగంట
                    వేసాల మోసాల బతుకు పై రోశి...
పల్లవి:             నావ సాగి పోయెరా
                     నీబతుకు నావ సాగి పోయెరా
                     మానవా నావ సాగి పోయెరా
చరణము 1 :     రెక్కలన్నీ ముక్కలయ్యి
                     రేయిపగాలు ఒక్కటయ్యి
                     కాలమంతా కనులముందే
                     కలలలోనే కరగిపోయి           ||నావ||
చరణము - 2:    కల్లకపటము తెలియలేక
                     కాని పనులను చేయలేక
                     కనికరించే వారులేక
                     కరువు తీరే దారి లేక            ||నావ||
చరణము-3   :   కొత్త వెలుగుల చూడనెంచి
                     కోరికల తెరచాపనెత్తి
                     కొండఎత్తున ఆశతోడ
                     కోరిన తీరాన్నిజేర                 ||నావ||

No comments:

Post a Comment

Pages