అరవ చాకిరీ - అచ్చంగా తెలుగు

అరవ చాకిరీ

Share This
నాకో చిన్న సందేహం. ఎవరైనా తీర్చండి. పని ఎక్కువ అయినపుడు, "అరవ చాకిరీ" అంటాము కదా, అంటే అరవ వారు ఎక్కువ పని చేస్తారు అని అర్ధమా, లేక వారు ఎక్కువ పని మిగతా వారితో చేయించుకుంటారు అని అర్ధమా? అసలు ఈ పదం ఎక్కడినుంచి వచ్చింది? తెలిసిన వారు దయచేసి నా సందేహాన్ని తీర్చగలరు.(పద్మ గారు)
"రవము" అంటే శబ్దం. "అరవం" అంటే నిశ్శబ్దం. తమిళ భాష ఉచ్చారణలో చాల ప్రత్యేకం. చెవులకు ఇంపుగా వుండదు అనే విషయం అందరూ ఒప్పుకొంటారు. (వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవచ్చు అదీ న్యాయమె కదా). వ్యంగ్యంగా, శబ్దం లేని నిశ్శబ్దమైన భాష అని వాడుకుకలో ఆ భాషనీ "అరవం" అని పెట్టి వుంటారు.అలాగే, అర్థం పర్థం లేకుండా, ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియకుండా చేసే చాకిరీని "అరవ చాకిరీ" అంటారు. పాపం, దాంతో అరవ వాళ్ళకి ఏమి సంబంధం లేదు.(ఎస్ గుంటూరు రామకృష్ణ గారు )

No comments:

Post a Comment

Pages