వాణిపుత్రుడు వాడినేమి కోరేది - అచ్చంగా తెలుగు

వాణిపుత్రుడు వాడినేమి కోరేది

Share This

వాణిపుత్రుడు వాడినేమి కోరేది

శ్రీనివాస్ యనమండ్ర

వాణిపుత్రుడు వాడినేమి కోరేది

ఆణిముత్యాలిచ్చువాడినేమి అడిగేది

ఏమికోరేది వాడినేమి అడిగేది

ఏమికోరేది వాడినేమి అడిగేది

తేనెలొలికే నా తేటతెనుగుకి భావసొబగులద్దినవానినేమి కోరేది

 ప్రణవనాదముల తాళములకుపదగతులు పరచినవాని నేమిఅడిగేది

ఏమికోరేది వాడినేమిఅడిగేది

ఇంధ్రదనసున సప్తవర్ణములకు స్వరముకూర్చినవాని నేమికోరేది

చంద్రదర్శనాసమయమున విరహవీచికలకు రూపమిచ్చినవాని నేమిఅడిగేది

ఏమికోరేది వాడినేమి అడిగేది

చరణాన చిరుపదజల్లులతో మనసుపులకింపచేయువాడు…..వానినేమికోరేది

పల్లవిన ఆ జీవసాఫల్యమంత్ర మందించువాడు….వానినేమిఅడిగేది

స్వరగతలు దాచాడు స్వరపేటికన….వానినేమికోరేది

సీతమ్మరామయ్య…..సిరివెన్నెలకురిపించు సీతరామయ్య

వాణిపుత్రుడు వాడినేమి కోరేది

ఆణిముత్యాలిచ్చువాడి నేమిఅడిగేది

   

No comments:

Post a Comment

Pages