అచ్చంగా తెలుగు: డా.బల్లూరి ఉమాదేవి
Showing posts with label డా.బల్లూరి ఉమాదేవి. Show all posts
Showing posts with label డా.బల్లూరి ఉమాదేవి. Show all posts

విరాట పర్వము - కీచక వధ

11:04 PM 2
విరాటపర్వము:కీచకవధ డా.బల్లూరి ఉమాదేవి  వేదవ్యాసుడు సంస్కృత భాషలో మహాభారతమును వ్రాశాడు .పంచమ వేదమనదగిన ఆ భారతమును కవిత్రయము అను ...
Read More

Pages