అచ్చంగా తెలుగు: ఆండ్ర లలిత
Showing posts with label ఆండ్ర లలిత. Show all posts
Showing posts with label ఆండ్ర లలిత. Show all posts

పార్వతీ మాత

9:38 PM 0
పార్వతీ మాత ఆండ్రలలిత సీసం సూర్య కిరణములు సుందర దేవేరి పైన బడిన పూల పైన నున్న జల బిందువులు ముత్య జల్లులులాగను ...
Read More

ఉగాది శోభ

9:20 PM 0
  ఉగాది శోభ ఆండ్ర లలిత ఉత్పలమాల వచ్చె వసంత కోకిలలు వన్నెలుతోను వసంతలక్ష్మిలా తెచ్చెను సంబరాల మధు తేనెలు మాకు ఉగాది ...
Read More

అలమేల్మంగమ్మ శోభ

12:04 AM 0
అలమేల్మంగమ్మ శోభ ఆండ్ర లలిత కంద పద్యలు అలమేలుపురమున వెలసె  అలమేల్మంగమ్మ వచ్చి అతిమధురముగా  అలసిన మా హృదయములకు  అలవోక...
Read More

బహుమతి విలువ ఎంత?

11:59 PM 0
బహుమతి విలువ ఎంత? ఆండ్ర లలిత అనగనగా వీరాపురమనే ఊరు. ఆ ఊరిలో షిరిడి సాయి బాబా గుడి ప్రక్కన ఒక చిన్న  పెంకుటిల్లు.ఆ ఇంటికి ఆను...
Read More

అనురాగపు విరిజల్లు

4:14 PM 0
 అనురాగపు విరిజల్లు  ఆండ్ర లలిత  అంతు పట్టనిది సమస్య అంతు చిక్కి నది సఫలతే మన నిగూఢ నమ్మకములు మన పునాదులు జీవన మలుపులందు సంశ...
Read More

Pages