అచ్చంగా తెలుగు: అటక మీది మర్మం
Showing posts with label అటక మీది మర్మం. Show all posts
Showing posts with label అటక మీది మర్మం. Show all posts
7:31 AM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల-9 వ భాగం  (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సే...
Read More

అటక మీది మర్మం - 8

12:06 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల-8 వ భాగం  (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలు...
Read More

అటక మీది మర్మం

5:25 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) - 2 (మూలం : ది సీక్రెట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ అట్టిక్ - ఆంగ్లనవల) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట సోమనాధ శాస్త్రి(స...
Read More

అటక మీది మర్మం

8:12 AM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) ('ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్' ఇంగ్లీషు నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట సోమనాధ శాస్త్ర...
Read More

Pages