అచ్చంగా తెలుగు: సోమసుధ
Showing posts with label సోమసుధ. Show all posts
Showing posts with label సోమసుధ. Show all posts

అటక మీది మర్మం - 34

1:46 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) - 34 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట సోమనాధ...
Read More

అటక మీది మర్మం-32

5:51 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) -  32 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంకట...
Read More

అటక మీది మర్మం -30

6:45 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల-  30 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు స...
Read More

అటక మీది మర్మం - 29

1:07 PM 0
  అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల- 29 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు స...
Read More

అటక మీది మర్మం - 28

7:56 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) - 28 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంక...
Read More

Pages