అచ్చంగా తెలుగు: సంగీతం
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts

విరతి గలుగవలె

7:16 AM 0
విరతి గలుగవలె విష్ణుభక్తుడు గావలె  తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్య  ఆధ్యాత్మ సంకీర్తన రేకు: 58-5 సంపుటము: 15-332 డా.తాడేపల్లి పతంజలి  విరతి గలుగవలె...
Read More

హరి ఇతండు హరుడతండుఆకారమొక్కటే (అర్థ విశేషాలతో) 23-03-21

12:48 PM 0
హరి ఇతండు హరుడతండు ఆకారమొక్కటే   (అర్థ విశేషాలతో) డా.తాడేపల్లి పతంజలి 9866691587   ప. హరి ఇతండు హరుడతండు ఆకారమొక్కటే      హరిహరులందున అధికుల...
Read More

Pages