అచ్చంగా తెలుగు: ప్రేమతో నీ ఋషి
Showing posts with label ప్రేమతో నీ ఋషి. Show all posts
Showing posts with label ప్రేమతో నీ ఋషి. Show all posts

ప్రేమతో నీ ఋషి – 27

8:31 AM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 2 7 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాల...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 26

12:05 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 2 6 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాల...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 25

11:20 PM 0
  ప్రేమతో నీ ఋషి – 25 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యా...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 23

7:21 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 23 యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వా...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 22

10:17 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 22 యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వామిత...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 21

11:34 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 21 యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వామిత్...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 19

4:08 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 19 యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వామిత్...
Read More

Pages