అచ్చంగా తెలుగు: ఆదూరి.హైమవతి
Showing posts with label ఆదూరి.హైమవతి. Show all posts
Showing posts with label ఆదూరి.హైమవతి. Show all posts

మాతృభాష మాధుర్యం

7:32 AM 1
మాతృభాష మాధుర్యం . ఆదూరి. హైమావతి "ఏరా మనవడా! ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో విశేషాలేంటిరా!" అని అడుగుతున్న తాత గారి తో పదోతర...
Read More

స్వీయ రక్షణ

11:27 PM 1
స్వీయ రక్షణ ఆదూరి హైమవతి "అమ్మా! ఎక్కడున్నావ్!"అని పిలుస్తూ ఇంట్లోకి వచ్చింది  శ్రావ్య స్కూల్ నుంచీ .                   ...
Read More

పల్లె శోభ

11:27 PM 0
పల్లెశోభ. ఆదూరి.హైమవతి. "తాతా ! మీ కొడుక్కు నువ్వైనాచెప్పచ్చుగా! ప్రతిశుక్రవారం రాత్రి ఇక్కడికీ , ప్రతి ఆదివారం రాత్రి   ...
Read More

Pages