కాలచక్రం కాలచక్రం

కాలచక్రం -పోడూరి శ్రీనివాసరావు గిర గిర తిరిగే ఏ చక్రమైనా, రంగులరాట్నమైనా మరేదైనా  తిరిగే శక్తి ఆగగానే, వేగం తగ్గగానే, ఆగి...

Read more »

మాధవ శతకము - ఆల్లమరాజు రంగశాయి కవి మాధవ శతకము - ఆల్లమరాజు రంగశాయి కవి

మాధవ శతకము - ఆల్లమరాజు రంగశాయి కవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం అల్లమరాజు రంగశాయి కవి (క్రీ.శ.1861-1936) పిఠాపు...

Read more »

సుడోకు పజిల్ -7 సుడోకు పజిల్ -7

సుడోకు పజిల్ -7 Courtesy:  G Parvathesam website:  http://www.gjrbooks.com/ గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు ...

Read more »

శ్రీరామకర్ణామృతం -24 శ్రీరామకర్ణామృతం -24

శ్రీరామకర్ణామృతం -24 సిద్ధకవి                                                                            డా.బల్లూరి ఉమాదేవి.   తృ...

Read more »

వాయులీనం లో విలీనమైన 'ద్వారం' వాయులీనం లో విలీనమైన 'ద్వారం'

వాయులీనం లో విలీనమైన  ' ద్వారం ' కొంపెల్ల శర్మ ' ఫిడే ల్ ’ వాదనకళకు సార్ధక నిర్దేశకుడు - ' ద్వారం నాయు డు ’ ( 18...

Read more »
 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top