సుడోకు పజిల్ -5
Courtesy: G Parvathesam
website: http://www.gjrbooks.com/

గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన ఇద్దరు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం జరుగుతుంది. జవాబు వచ్చే నెల అందిస్తాము. 
పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com

Short Bio:
Gopisetti Parvathesam is a software profession with 22+ years of experience; He is author of Sudoku puzzle book. He develop puzzles (Ex:-Sudoku) and supply to newspapers, magazines, e-magazine and book publishers.  He lives in Hyderabad, India.

Social media:
Website: www.GJRBooks.com


0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top