ఉగాది శోభ
ఆండ్ర లలిత


ఉత్పలమాల
వచ్చె వసంత కోకిలలు వన్నెలుతోను వసంతలక్ష్మిలా
తెచ్చెను సంబరాల మధు తేనెలు మాకు ఉగాది నాడుగా
తెచ్చె వసంత కాలమున తేట వనాల శుభాలు మర్వకా
పచ్చని పక్షులా కళలు పాఱె ఉగాది వసంత శోభలో౹౹

ఉత్పలమాల
వచ్చెను వచ్చెనూ కనక వర్షపు జల్లుల మా యుగాదిగా
తెచ్చెను పక్షులా నగవు తేట వనాల గమత్తులందుగా
తెచ్చెను తెచ్చెనూ పసిడి తేటదనం జగమందు కమ్మగా
వచ్చెను ఆమనీ పసిడి వచ్చలు మాకును యివ్వ చల్లగా౹౹

ఉత్పలమాల
కోకిల పాట మా మదికి కోరికమీరను శాంతమిచ్చునూ
కోకిల గుంపులా రవళి కొమ్మలలో విన సొంపుగుండునూ
కోకిల మాట మా మనసు కొల్నులొ అందముగాను పాఱునూ
కోకిల మా వసంతముకు కోరిక మీరగ శోభలిత్తునూ౹౹
***

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top