Friday, December 23, 2016

thumbnail

నల్లధనము

నల్లధనము

డా.బల్లూరి ఉమాదేవి

కామవరం,ఆదోని.


1.ఆ.వె:స్వార్జితంబు నైన సంపద సుఖమిచ్చు
తనది కాని దేది తరము కాదు
పైన నొకడు చూచు భగవంతు డుండును
నల్లధనము నమ్మి నష్టపోకు.
2ఆ.వె:వేతనమునకింత విలువకట్టిన పన్ను
కట్టవలెను జనులు క్రమముగాను
కాసుకాశ పడిన కష్టముల్ దప్పవు
పట్టుబడిన తాను బంది యగును.
3.ఆ.వె:న్యాయరీతి లోన నార్జించిన ధనము
తృప్తి నొసగుచుండు సృష్టి యందు
కాదు కూడదనుచు కాపాడ జూచిన
నల్లధనమె బ్రతుకు నల్ల బరచు
4.ఆ.వె:అక్రమమ్ము గాను నార్జించు ధనమును
నల్లధనమటంచు నందు రిలను
దొరకనంత వరకు దొరలు తామౌదురు
దొరక గానె వారి పరువు పోవు.
5.ఆ.వె:నల్లధనమువెలికి నయముగా రప్పింప
యుక్తిపన్నెగాదెయుర్వి లోన
ముఖ్యసచివు డొకడు, మొదట కష్టమె యైన
పిదప మేలు కలుగు భీతి వలదు.
6.ఆ.వె:నీతితోడనున్న నెమ్మదిచెడబోదు
పన్ను కట్టకున్నబాధ పెరుగు
అట్టి వారి కిలను నగచాట్లు హెచ్చౌను
తెలుసుకొనుము బిడ్డ తెలిివి కలిగి
7.ఆ.వె:ఒక్కనోటుమార్చ నుర్విమారగ బోదు
దొంగ నోట్లుదాచు దొరల కిపుడు
నుయ్యి ముందు వెనకగొయ్యి చందంబయ్యె
అడుసుతొక్కనేల యడలనేల.
8.ఆ.వె:ఉగ్ర వాద మణచనుర్విలో యత్నించి
ధనమె మూలమంచు దారి తప్పు
ధనము ,నిటుల మంచి దారినిడగ నెంచి
పెద్ద నోట్లు'మోడి'రద్దుచేసె.
9.ఆ.వె:ఆది లోనకలుగు నన్నియాటంకముల్
సర్దు కొనును వేగ జగతి యందు
నో( ఓ)రి మున్న చాలు నొనగూరు సుఖములు
ననెడు మాట లెపుడు నమ్మవయ్య.
10.ఆ.వె:నల్ల ధనమటన్న నల్లని పామేను
కాటు వేయు నదియుకడకు నిన్ను
పన్ను కట్ట నీకు పైకంబు మిగులును
దాచు కొన్నదెల్ల దోచ బడును.
11.ఆ.వె:లంచములను మ్రింగి లక్ష్మిపుత్రుడ నంచు
చెప్పుకోకు మయ్య చేటు కలుగు
నిచ్చుటయును మరియు పుచ్చుకొనుట కూడ
నేరమనెడి మాట నెరుగవయ్య.
12.ఆ.వె:అక్రమముగ ధనము నవనిలో నార్జించి
దాచి యుంచ నదియు తప్పె యగును
పరుల కొంప కూల్చి పైకంబు దాచంగ
చివర చేతి కెపుడు చిప్ప మిగులు.
13.ఆ.వె:సక్రమముగ ధనము సంపాదించితి వేని
తరతరములవరకు ధరను మిగులు
అక్రమముగ వచ్చు నార్జనమ్మంతయు
పట్టు బడగ బోవు వసుధ యందు.
14.ఆ.వె:ధనమె మూలమంచు దయమాలి కొందరు
లంచములను కోరి కొంచమైన
జాలి లేక జనుల జగతిలో పీడింప
నదియె గనుమునిలనునల్ల ధనము.
15.ఆ.వె:గొప్ప నిర్ణయమ్ము ఘనముగా చేపట్టి
మార్గదర్శకుడయ్యె మహిని మోడి
కొత్తనోట్లు తెచ్చి చిత్తు చేసెను గదా
నీతిలేనివారి నిలను తాను.
16.ఆ.వె:దిగులు పడగ వలదు జగతిలో జనులార
సగటు జీవులకును సంతసమ్ము
కలుగువార్త నిదియుకలవరము వలదు
నల్లధనమనునదితెల్లనగును.
17.ఆ.వె:నల్లధనమ దెెపుడు నాణ్యమైనది కాదు
న్యాయము విడనాడి యార్జనమ్ము
చేయ తొలగు సుఖము, చిత్త మశాంతమై
మిగులు సతము నీకు దిగులు గనుము.
18.ఆ.వె:కట్టె పెట్టె లందు గుట్టుగా దాచిన
పైకమెల్ల నేడు పనికి రాక
తికమకపడుచుండి తిట్టుచు నేతలన్
ఖర్చు చేయ లేక కస్తి పడిరి.
19.ఆ.వె:పెట్టె లందు యున్న పెద్దనోట్లన్నియు
పెద్ద పాములల్లె భీతి గొలుప
గుట్టు రట్టు కాగ గుండెగుభిలనంగ
నేమి చేయ వలెనొ నెరుగ రైరి.
20.ఆ.వె:బీరువాలయందు పెద్ద పెట్టెల యందు
వంట యింటిలోన వాసిగాను
మంచమరల యందు మంచిగా దాచిన
సొమ్ము వ్యర్థమనగ సోలిరెల్ల.
21.ఆ.వె:పెద్ద నోట్లనెల్ల పెట్టెలలో దాచి
భరత జాతి యొక్క పరువు తీసి
పరుల పేరు లందు పైకమ్ము దాచిన
మోసగాళ్ళకిపుడు మూర్ఛ వచ్చె.
22.ఆ.వె:పేద ప్రజల దోచి పెట్టెలు నింపుచూ
ముందు జాగ్రతనుచు మోహ మంద
కలము పోటు తోడ కంగారు పెట్టుచు
ఘనుడు నయ్యె మోడి కనగ రండు.
23.ఆ.వె:దార్శనికత తోడ ధరణిలో యీనేత
నల్లధనము నెల్ల తెల్ల చేయ
నోట్లు రద్దు చేసి గుట్టురట్టునుచేసె
నూత మొసగ రండు నుత్సుకతన.
24.ఆ.వె:స్వచ్ఛభారతమ్ముసాధింప సమకట్టి
గొప్పనిర్ణయమ్మ కువలయాన
తీసుకొనియె నితడుదేశమ్ము నికపైన
బలముపుంజు కొనుచుబాగు పడును.

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information