నల్లధనము

డా.బల్లూరి ఉమాదేవి

కామవరం,ఆదోని.


1.ఆ.వె:స్వార్జితంబు నైన సంపద సుఖమిచ్చు
తనది కాని దేది తరము కాదు
పైన నొకడు చూచు భగవంతు డుండును
నల్లధనము నమ్మి నష్టపోకు.
2ఆ.వె:వేతనమునకింత విలువకట్టిన పన్ను
కట్టవలెను జనులు క్రమముగాను
కాసుకాశ పడిన కష్టముల్ దప్పవు
పట్టుబడిన తాను బంది యగును.
3.ఆ.వె:న్యాయరీతి లోన నార్జించిన ధనము
తృప్తి నొసగుచుండు సృష్టి యందు
కాదు కూడదనుచు కాపాడ జూచిన
నల్లధనమె బ్రతుకు నల్ల బరచు
4.ఆ.వె:అక్రమమ్ము గాను నార్జించు ధనమును
నల్లధనమటంచు నందు రిలను
దొరకనంత వరకు దొరలు తామౌదురు
దొరక గానె వారి పరువు పోవు.
5.ఆ.వె:నల్లధనమువెలికి నయముగా రప్పింప
యుక్తిపన్నెగాదెయుర్వి లోన
ముఖ్యసచివు డొకడు, మొదట కష్టమె యైన
పిదప మేలు కలుగు భీతి వలదు.
6.ఆ.వె:నీతితోడనున్న నెమ్మదిచెడబోదు
పన్ను కట్టకున్నబాధ పెరుగు
అట్టి వారి కిలను నగచాట్లు హెచ్చౌను
తెలుసుకొనుము బిడ్డ తెలిివి కలిగి
7.ఆ.వె:ఒక్కనోటుమార్చ నుర్విమారగ బోదు
దొంగ నోట్లుదాచు దొరల కిపుడు
నుయ్యి ముందు వెనకగొయ్యి చందంబయ్యె
అడుసుతొక్కనేల యడలనేల.
8.ఆ.వె:ఉగ్ర వాద మణచనుర్విలో యత్నించి
ధనమె మూలమంచు దారి తప్పు
ధనము ,నిటుల మంచి దారినిడగ నెంచి
పెద్ద నోట్లు'మోడి'రద్దుచేసె.
9.ఆ.వె:ఆది లోనకలుగు నన్నియాటంకముల్
సర్దు కొనును వేగ జగతి యందు
నో( ఓ)రి మున్న చాలు నొనగూరు సుఖములు
ననెడు మాట లెపుడు నమ్మవయ్య.
10.ఆ.వె:నల్ల ధనమటన్న నల్లని పామేను
కాటు వేయు నదియుకడకు నిన్ను
పన్ను కట్ట నీకు పైకంబు మిగులును
దాచు కొన్నదెల్ల దోచ బడును.
11.ఆ.వె:లంచములను మ్రింగి లక్ష్మిపుత్రుడ నంచు
చెప్పుకోకు మయ్య చేటు కలుగు
నిచ్చుటయును మరియు పుచ్చుకొనుట కూడ
నేరమనెడి మాట నెరుగవయ్య.
12.ఆ.వె:అక్రమముగ ధనము నవనిలో నార్జించి
దాచి యుంచ నదియు తప్పె యగును
పరుల కొంప కూల్చి పైకంబు దాచంగ
చివర చేతి కెపుడు చిప్ప మిగులు.
13.ఆ.వె:సక్రమముగ ధనము సంపాదించితి వేని
తరతరములవరకు ధరను మిగులు
అక్రమముగ వచ్చు నార్జనమ్మంతయు
పట్టు బడగ బోవు వసుధ యందు.
14.ఆ.వె:ధనమె మూలమంచు దయమాలి కొందరు
లంచములను కోరి కొంచమైన
జాలి లేక జనుల జగతిలో పీడింప
నదియె గనుమునిలనునల్ల ధనము.
15.ఆ.వె:గొప్ప నిర్ణయమ్ము ఘనముగా చేపట్టి
మార్గదర్శకుడయ్యె మహిని మోడి
కొత్తనోట్లు తెచ్చి చిత్తు చేసెను గదా
నీతిలేనివారి నిలను తాను.
16.ఆ.వె:దిగులు పడగ వలదు జగతిలో జనులార
సగటు జీవులకును సంతసమ్ము
కలుగువార్త నిదియుకలవరము వలదు
నల్లధనమనునదితెల్లనగును.
17.ఆ.వె:నల్లధనమ దెెపుడు నాణ్యమైనది కాదు
న్యాయము విడనాడి యార్జనమ్ము
చేయ తొలగు సుఖము, చిత్త మశాంతమై
మిగులు సతము నీకు దిగులు గనుము.
18.ఆ.వె:కట్టె పెట్టె లందు గుట్టుగా దాచిన
పైకమెల్ల నేడు పనికి రాక
తికమకపడుచుండి తిట్టుచు నేతలన్
ఖర్చు చేయ లేక కస్తి పడిరి.
19.ఆ.వె:పెట్టె లందు యున్న పెద్దనోట్లన్నియు
పెద్ద పాములల్లె భీతి గొలుప
గుట్టు రట్టు కాగ గుండెగుభిలనంగ
నేమి చేయ వలెనొ నెరుగ రైరి.
20.ఆ.వె:బీరువాలయందు పెద్ద పెట్టెల యందు
వంట యింటిలోన వాసిగాను
మంచమరల యందు మంచిగా దాచిన
సొమ్ము వ్యర్థమనగ సోలిరెల్ల.
21.ఆ.వె:పెద్ద నోట్లనెల్ల పెట్టెలలో దాచి
భరత జాతి యొక్క పరువు తీసి
పరుల పేరు లందు పైకమ్ము దాచిన
మోసగాళ్ళకిపుడు మూర్ఛ వచ్చె.
22.ఆ.వె:పేద ప్రజల దోచి పెట్టెలు నింపుచూ
ముందు జాగ్రతనుచు మోహ మంద
కలము పోటు తోడ కంగారు పెట్టుచు
ఘనుడు నయ్యె మోడి కనగ రండు.
23.ఆ.వె:దార్శనికత తోడ ధరణిలో యీనేత
నల్లధనము నెల్ల తెల్ల చేయ
నోట్లు రద్దు చేసి గుట్టురట్టునుచేసె
నూత మొసగ రండు నుత్సుకతన.
24.ఆ.వె:స్వచ్ఛభారతమ్ముసాధింప సమకట్టి
గొప్పనిర్ణయమ్మ కువలయాన
తీసుకొనియె నితడుదేశమ్ము నికపైన
బలముపుంజు కొనుచుబాగు పడును.

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top