కళ్యాణి మణిద్వీప మందున ఉదయించే తొలిరాగమై       

రెడ్లం చంద్రమౌళి


పల్లవి:         సంగీతం శ్రుతిలయలుగా సాహిత్యం కృతి పలికెనే
                లయతోడై రాగమ్ము రసమయ భావాన్నే పలికించగా
                                                                                װసంగీతంװ
చరణం:1      నాధంలో వెలిసింది రాగం స్వరగతులే ధ్వనియించగా
                నాట్యంలో విరిసింది తాలం తాండవమూ లాస్యమ్ముగా
                ఊహల్లో జనియించి భావం అక్షరమే ప్రతిరూపమవగా
                గానంలో రసరమ్య గీతం హృదయాన్నే కదిలించలేదా
                సంగీతం...స్వరమేలే...సాహిత్యం...పదమేలే...
                చరణాలే జతచేరి పల్లవి గేయంలో జ్ఞానమ్ము తెలుపగ
                                                                                װసంగీతంװ
చరణం:2      కళ్యాణి మణిద్వీప మందున ఉదయించే తొలిరాగమై
                ప్రతిరాగం కళ్యాణి నుండీ జతవీడి జనియించగా
                ఓంకారం ప్రధమాక్షరముగా పలికేనే పాపాయిలే
                ప్రతి మంత్రం ఉచ్ఛారమందున ప్రాణమ్మే ఓంకారమవగా
                వేదాలే...నాధాలై...ఓంకారం...బీజాలై...
                కుండలినీ జాగృతిని చేయుచు ఓంకారం సాగింది నాలో
                                                                                װసంగీతంװ

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top