Monday, May 23, 2016

thumbnail

శ్రీరామకర్ణామృతము - 7

శ్రీరామకర్ణామృతము - 7

                    డా.బల్లూరిఉమాదేవి.

 

61.శ్లో: కదా వా సాకేతే విమల సరయూ తీరపులినే
సమాసీనః శ్రీ మద్రఘుపతి పదాబ్జే హృదిభజన్
అయే రామస్వామిన్ జనకతనయా వల్లభ విభో
ప్రసీదేతి క్రోశన్ నిమిషమివ నేష్యామి దివసాన్.

తెలుగు అనువాదపద్యము:
మ:గురు సాకేతపురీ మనోజ్ఞ సరయూ కూలంబునన్ సైకతో
పరి భాగంబునఁగూరుచుండి రఘురాట్పాదంబుజాంతంబులన్
స్థిర వృత్తిన్ భజియింపుచున్ వరద యో సీతేశ ప్రత్యక్షమై
కరుణింపదగు నన్న ఘస్రములు నిక్కంబుమ్ నిమేషంబగున్.
భావము:అయోధ్య యందు నిర్మలమైన సరయూ నదీ తీరమందలి యిసుక తిన్నె యందు కూర్చుండి శ్రీరాముని పాదపద్మములు మనస్సున సేవించుచు,ఓ స్వామీ!శ్రీరామా! సీతకు ప్రియుడైన యోప్రభూ !రక్షించుమని మొరలిడుచు బహుదినములు నిమిషమువలె నెపుడు వెళ్ళబుచ్చగలవో.
62.శ్లో:కదా వా సాకేతే తరుణ తుఈ కాననతలే
నివిష్టస్తం పశ్యన్న విహత విశాలోర్ధ్వతిలకం
అయే సీతానాథ స్మృతజనపతే దానవజయన్
ప్రసీదేతి క్రోశన్నిమిషమివ నేష్యామి దివసాన్.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
శా:సాకేతంబున నొక్కవేళఁదులసీ సంతానమధ్యస్థుడై
శ్రీ కల్యాణ ముఖంబునన్ దిలకమున్ జెల్వొందు నారాము హే
కాకుత్ స్థేశ!విదేహజాధిపతి!యో కౌసల్యపుత్రా!హరూ
నీకున్ మ్రొక్కు దినంబులున్నిమిషమౌ నీరేజపత్రేక్షణా.
భావము:అయోధ్యాపురమున లేత తులసీవనమునందుండి యవిచ్ఛిన్నమై విశాలమైన నిలువుబొట్టు గలిగినట్టి యా రాముని చూచుచు 'సీతాపతీ తలంచుకొను మనుష్యుల నేలువాడా!రాక్షసుల జయించువాడా! రక్షించుమ'ని బహుదినములను నిముసమును వలె నెప్పుడు వెళ్ళింపగలనో.
63:శ్లో: కదా వా సాకేతే మణిఖచిత సింహాసన తలే
సమాసీనం రామం జనక తనయాలింగిత తనుమ్
అయే సీతారామ త్రుటిత హరధన్వన్ రఘుపతే
ప్రసీదేతి క్రోశన్ నిమిషమివ నేష్యామి దివసాన్.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
మ:తన సాకేత సభాంతరస్థలి లసద్రత్స్నోజ్జ్వలపీఠి భూ
తనయాలింగితుడై యొకప్పుడును మోదంబొప్ప నున్నట్టి రా
ముని నోహో శివచాపఖండన!ధరాపుత్రీపతీ ముంగలన్
గనుపట్టన్ దగునన్న ఘస్రంబులు నిక్కంబున్ నిమేషంబగున్.
భావము:అయోధ్యయందు రత్నములచే గ్రుచ్చబడిన పీఠమందు కూర్చొన్న శ్రీరాముని  సీతచే నాలింగనము చేసికొనబడిన దేహము గలవానిని 'ఓసీతారామా!శివధనుస్సును విరిచినవాడా!రఘుపతీ!రక్షించుమని బహుదినములు నిముసమువలె నెప్పుడు వెళ్ళించ గలనో.
64:శ్లో: మార్గే మార్గే శాఖినాం రత్నవేదీ
వేద్యాం వేద్యాం కిన్నరీ బృందగీతం
గీతే గీతే మంజులాలాప గోష్ఠీ
గోష్ఠ్యాం గోష్ఠ్యాం తత్కథా రామచంద్రః.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
చ:పొలుపగు మార్గమార్గముల భూజములందలి రత్నవేదికా
స్థలముల కిన్నరీతతులు తానలయాన్విత గానవైఖరిన్
సలలితమైన గోష్ఠియెడ సన్నుతి జేతురు రామచంద్రనీ
విలసిత సత్కథామృతము వేడ్కను గ్రోలెడు చిత్తవృత్తులై.
భావము:శ్రీ రామమూర్తీ!ప్రతిమార్గమందు చెట్లయొక్క రత్నపు టరుగులందు కిన్నెర స్త్రీలపాట,ప్రతిపాట యందు మృదువైన వాక్యప్రసంగము,ప్రతిప్రసంగమున నీకథ గలదు.
65:శ్లో:వృక్షేవృక్షే వీక్షితాః పక్షిసంఘాః
సంఘే సంఘే మంజులామోద వాక్యం
వాక్యే వాక్యే మంజులాలాప గోష్ఠీ
గోష్ఠ్యాం గోష్ఠ్యాం తత్కథా రామచంద్రః.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
ఉ:భూరుహభూరుహంబునను బొల్పుగ నున్నఖగ వ్రజంబు లిం
పారగ మంజులోత్కరములైన సుభాషలయందు వేడ్క బెం
పారిన రమ్యగోష్ఠియెడ సంచితమైన భవత్కథాసుధా
సారమె కర్ణపర్వముగ సన్నుతి జేయును రాఘవేశ్వరా.
భావము:శ్రీరామమూర్తీ!ప్రతి చెట్ట నందును పక్షిసమూహములు కనిపించుచున్నవి.ప్రతిసమూహము నందును మృదువైన మధుర వాక్యము గలదు.ప్రతివాక్యమందు మృదువైన ప్రసంగముగలదు.ప్రతి ప్రసంగము నందును నీ కథ గలదు.
66:శ్లో :శ్వేత పుష్పక మారుహ్య సీతయా సహ రాఘవ!
సుగ్రీవాది భవద్భక్తై ర్మనో మధ్యే రమస్వమే.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
మ:సితవిభ్రాజిత పుష్పకంబున ధరాసీమంతినీ పుత్రికా
శ్రిత వామాంకుడవై రఘూద్వహ రమా చిత్తేశ దైత్యేశ మా
రుత పుత్రాది సమస్తభక్త జనులారూఢిన్ బ్రవేష్టింప న
ద్భుత రమ్యాకృతివై మదీయమగు చేతోవీథి గ్రీడింపవే.
భావము:ఓ రామా!సీతతోగూడ తెల్లని పుష్పకమెక్కి సుగ్రీవాది భక్తులతో నామనస్సున విహరింపుము.
67:శ్లో:దోర్భిః ఖడ్గం చ శూలం డమరు మసిధనుశ్చారు బాణం
శంఖం చక్రం చ ఖేటం హలముసల గదాభిండివాలం చ పాశం
విద్యుద్వహ్నీంశ్చ ముష్టిం త్వ భయవరకరం బిభ్రతం శుభ్రవర్ణం
వందే రామం త్రినేత్రం సకల రిపు కులం మర్దయంతం ప్రతాపైః.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
మ:శరచాపాసి కుఠార ముద్గర గదా చక్రాంబు భూభిండివా
లరుచి స్ఫారకృశాను ముష్టి హలశూలప్రాస ఖేటాదులన్
కరసంఘంబుల దాల్చి నిర్భయకరాఖ్యంబున్ బ్రకాశింప బాం
డుర వర్ణంబుఁద్రినేత్రముం గలిగి తోడ్తో  శత్రులం ద్రుంచు శ్రీ
కరుడౌ రామున కెల్లకాలము నమస్కారంబు లర్పించెదన్.
భావము:ఈపద్యమునందురాముని రుద్రరూపమునువర్ణించినాడు.భుజములచేత కత్తి,త్రిశూలము,డమరుకము,చిన్నకత్తి.విల్లు,బాణము,గొడ్డలి,శంఖము,చక్రము,డాలు,నాగలి,రోకలి,గద,భిండివాలము,పాశము,మెరుపునుబోలినయగ్ని,పిడికిలి,అభయమును హస్తమునందు కలిగినట్టియు,తెల్లని రంగు కలిగి మూడు కన్నులు గలిగినట్టియు,ప్రతాపములచేసర్వశత్రువులనునలిపివేయునట్టియు,రామునకు నమస్కరించుచున్నాను.
68:శ్లో:దురిత తిమిర చంద్రో దుష్ట కంజాత చంద్రః
సురకువలయచంద్రః సూర్యవంశాబ్ధి చంద్రః
స్వజననివహచంద్రః శత్రు రాజీవ చంద్రః
ప్రణతకుముద చంద్రః పాతుమాం రామచంద్రః
తెలుగు అనువాదపద్యము:
చ:కలుషిత మిశ్ర చంద్రుడరికంజ సుధాంశుడు దేవకైరవో
జ్జ్వల శశి సారసాప్తకుల వార్ధి మృగాంకుడు సంశ్రితోత్కరో
త్పలవిధుడల్ప కంజసితభానుడు నైజ జనైక సేవ్యుడున్
విలసిత వీరుడైన రఘువీరుడు సత్కృప నన్ను బ్రోవుతన్.
భావము:
పాపము లనెడి చీకటికి చంద్రుడైనట్టియు,దుర్మార్గులనెడు పద్మములకు చంద్రుడైనట్టియు,దేవతలనెడి కలువలకు చంద్రుడైనట్టియు,సూర్యవంశమను సముద్రమునకు చంద్రుడైనట్టియు..తనజన సమూహమునకు చంద్రుడైనట్టియు, శత్రువులనెడి పద్మములకుచంద్రుడైనట్టియు,నమస్కరించువారనెడి కలువలకు చంద్రుడైనట్టి రాముడు నన్ను రక్షించు గాక.(చంద్రుడు పద్మములను,చీకటిని బాధించును.కలువలను సముద్రుని వృద్ధి చేయునని భావము)
69.శ్లో:కల్యాణదం కౌశిక యజ్ఞపాలం కళానిధిం కాంచన శైల ధీరం
కంజాత నేత్రం కరుణాసముద్రం కాకుత్ స్థరామం కలయామి చిత్తే.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
ఉ:చారుకళానిధిన్ విమలసారస పత్ర విశాలనేత్రు బృం
దారక శత్రు జైత్రు శుభదాయకుఁగౌశికు యజ్ఞ రక్షకున్
గారుణికాగ్రగణ్యుఁబరుఁగాంచనభూధరధీరు శూరునిన్
శ్రీరఘురామునిన్ హృదయసీమఁగనుంగొనుచుందుఁబొందుగన్.
భావము:శుభముల నిచ్చునట్టియు,విశ్వామిత్రుని యజ్నమేలినట్టియు,శాస్త్రములకు స్థానమైనట్టియు,మేరువుతో తుల్యమైన ధైర్యము గలిగినట్టియు,పద్మముల వంటి కన్నులు కలిగినట్టియు,దయకు సముద్రుడైనట్టియు.,కాకుత్ స్థ వంశస్థుడైనట్టియు రాముని చిత్తముననెంచుచుందును.
70.శ్లో:వాల్మీక స్మృతిమందరేణ మథితః సీతారమా సంభవః
సుగ్రీవాంగద జాంబవాది పతగః సౌమిత్రి చంద్రోదయః
వాతోత్పన్నమణిర్విభీషణసుధః పౌలస్త్య హాలాహలః
శ్రీరామాయణదుగ్ధ వార్ధి రమలో భూయాత్ సుఖ శ్రేయసే.
తెలుగు అనువాదపద్యము:
శా:ఆవాల్మీకి మనోగిరి ప్రమతిథంబై సీతయే లక్ష్మి సు
గ్రీవాదుల్ సురభూరుహాదులు దశగ్రీవుండు హలాహలం
బా వాతాత్మభవుండు రత్నము సుమిత్రాపత్యముజంద్రుండా
దేవారాతి సహోద్భవుండు సుధయై దీపించు రామాయణంబే విఖ్యాత సుధాబ్ధియై యొసగు సత్ప్రేమాభిలాషార్థముల్.
భావము:వాల్మీకి మునియొక్క బుద్ది అను మందర పర్వతముచే తరచబడినట్టియు,సీత యను లక్ష్మి కలిగినట్టియు,సుగ్రీవుడు,అంగదుడు,జాంబవంతుడు మొదలగు వారనెడి కల్పవృక్షాదులు కలిగినట్టియు,లక్ష్మణుడను చంద్రోదయము గలిగినట్టియు,ఆంజనేయుడనెడి చింతామణి కలిగినట్టియు,విభీషణుడను నమృతము కలిగినట్టియు,రావణుడను కాలకూటము గలిగినట్టియు రామాయణమను పాలసముద్రము సుఖము కొరకు నగుగాక.

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information