Sunday, April 24, 2016

thumbnail

శ్రీ రామకర్ణామృతం - 6

శ్రీ రామకర్ణామృతం - 6 

                                                                       డా.బల్లూరి ఉమాదేవి     

 51.శ్లో:భూకంపం జనయన్ నభో విదళయ న్నంభోనిధిం క్షోభయన్

దైతేయాంశ్చ విమర్దయన్ గిరివరాన్ భిందన్ దిశః పూరయన్
వైదేహీ మతిమోదయన్ సకల గీర్వాణాన్ శిరః కంపయన్
కల్యాణో రఘురామ హస్త విలసత్కోదండ చండధ్వనిః.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
ఉ:రాముని చాపమౌర్వి శుభరావమునన్ తలలూపు దేవతా
స్తోమము దైత్యు లార్తిగని సోలుదు రబ్దులు మ్రోయు మైథిలీ
భామిని సంతసించు వడి బ్రద్దలగున్ వసుధా ధరంబులున్
భూమి చలించు సంబరము బూరటిలున్ దిశలెల్ల ఘూర్ణిలున్.
భావము:శుభప్రదమగు రామునిబాణముతో విలసిల్లు ధనస్సుయొక్క చప్పుడు భూకంపము పుట్టించును.ఆకాశమును బ్రద్దలు చేయుచు సముద్రమును కలిపివేయుచు రాక్షసులను  మర్దించుచు పర్వతవులనుబ్రప్దలు గొట్టుచు,దిక్కులను నిందించుచు,సీతను సంతోషింప చేయుచు,దేవతలను తలలూచునట్లు చేయుచు వ్యాపించెను.
52.శ్లో:విమల కమల నేత్రం విస్ఫురన్నీల గాత్రం
తపనకృల పవిత్రం దానవధ్వాంత మిత్రం
భువనశుభ చరిత్రం భూమిపుత్రీ కళత్రం
దశరథవరపుత్రం నౌమి రామాఖ్యమిత్రం.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
చం:సరసిజపత్రనేత్రు సురశాత్రవజైత్రుఁబత్రిపత్రునిన్
ధరణిసుతాకళత్రు జనతానుతిపాత్రును రాజపుత్రు భా
సుర సుచరిత్రు నీలవణి శోభితగాత్రు మహేశమిత్రు భా
స్కరకులసత్పవిత్రు గుణసాంద్రు రఘూద్వహు నాశ్రయించెదన్.
భావము:స్వచ్ఛమైన పద్మములవంటి నేత్రములు గలిగినట్టియు,ప్రకాశించుచున్న నల్లని శరీరము గలిగినట్టియు,సూర్యవంశమందు పవిత్రుడైనట్టియు,రాక్షసులను చీకటికి సూర్యుడైనట్టియు,లోకములకు శుభకరమైన చరిత్ర కలిగినట్టియు దశరథుని కుమారుడైనట్టియు స్నేహితుడైనట్టియు రాముని నమస్కరించుచున్నాను.
53.శ్లో:జననీ జానకీ సాక్షాజ్జనకో రఘునందనః
లక్ష్మణో మిత్ర మస్మాకం కో విచారః కుతో భయం.
శ్లో:జనకో రామచంద్రో మే జననీ జనకాత్మజా,
హనుమత్ప్రముఖాః సర్వోహరయో మమ బాంధవాః.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
చం:జనకుడు రామచంద్రుడగు జానకి తల్లి సుమిత్రసూతి మా
కనయముమిత్రుడంగద మహాబలపుత్ర విభీషణార్కనం
దనముఖు లాత్మబాంధవజనంబులు గాన విచారమున్,భయం
బును గలుషంబు దీనతయు బొందునె మావకమానసంబునన్
భావము:మాకుసీత తల్లి.రాముడుతండ్రిలక్ష్మణుడు స్నేహితుడు.హనుమదాది వానరులందరూ బంధువులయివుండగా నేమి విచారము?ఎందువలన భయము?
54.శ్లో:జగతి విశదమంత్రం జానకీ ప్రాణమంత్రం
విబుధ వినుత మంత్రం విశ్వవిఖ్యాత మంత్రం.
దశరుద మంత్రం దైత్యసంహార మంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామరామేతి మంత్రం.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
చ:సకల జగత్పవిత్రము నిశాచర జైత్రము ధారుణీసుతా
ధిక ప్రమదప్రదం బఖిల దిక్పరిపాలక పాలనంబు సే
వక జన కల్పకంబు భయవారణవారణ కేసరీసమం
బకలుష మద్వితీయ మఖిలార్తి విరామము రామమంత్రమున్.
భావము:రామ రామ యను మంత్రము ప్రపంచమున నతి నిర్మలమైన మంత్రముఈతకు ప్రాణప్రదమైనది,దేవతలచే స్తోత్రము చేయబడినది,ప్రపంచమున ప్రఖ్యాతమైనది,దశరథ తనయృని మంత్రము,శ్రీరాముని స్రకీయ మంత్రము,
రాక్షస సంహారమైన మంత్రము.
55.శ్లో:సీతాయా దక్షిణే పార్శ్వే లక్ష్మణస్య చ పార్శ్వతః
తన్మధ్యేరాఘవం వందే ధనుర్బాణధరంహరిమ్.
చంద్రోపమమం మలయ చందన చర్చితాంగ
మందారపుష్పపరిపూజిత పాదపద్మం
బ్రహ్మేంద్ర వంద్యమనిశం మునిబృంద సేవ్యం
వందే౾రవింద నయనం రఘురామచంద్రం.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
చం:సరస విదేహరాజ తనుసంభవ లక్ష్మణ యుక్తు దేవతా
తరు సుమ పూజితాంఘ్రి నవతామరసద్వితయున్ సరస్వతీ
శ్వర సురవర్య మౌనిజన వందితుఁజందన చర్చితున్ లస
ద్గురు శరచాపధారుని రఘూద్వహు రాముని నెంతు నెంతయున్.
భావము:సీతాలక్ష్మణులమధ్యము నందు ధనుర్బాణములను ధరించిన విహష్ణురూపుడగు రామునకు నమస్కరించుచున్నాను.చంద్రునితో తుల్యుడైనట్టియు,మలయబర్వతమునందలి గంధముచే పూయబడిన దేహము కలిగినట్టియు,మందార పుష్పములచే పూజింపబడు పాదపద్మములు గలిగినట్టియు,బ్రహ్మ చేతను,ఇంద్రుని చేతను నమస్కరింప దగినట్టియు
ఎల్లప్పుడు మునిసమూహమునకు సేవింప దగినట్టియు,పద్మముల వంటి నేత్రములు కల్గిన రాముని నమస్కరించుచున్నాను.
56.శ్లో:ఇక్ష్వాకు నందనం సుగ్రీవ పూజితం
త్రైలోక్య రక్షకం సద్యసంధం సదా
రాఘవం రఘుపతిం రాజీవ లోచనం
రామచంద్రం భజే రాఘవేశం భజే.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
మ:మనువంశాంబుధి పూర్ణచంద్రు రఘురామస్వామి ద్రైలోక్య పా
వను సుగ్రీవ సమర్చితాంఘ్రి కమలున్ లక్ష్మీధరున్ సత్యసం
ధుని గంజాయత నేత్రు వీరు రఘునాథున్ రాఘవున్ రామచం
ద్రుని భక్తాంగణ కల్పకంబు మది సంతోషంబునం గొల్చెదన్.
భావము:ఇక్ష్వాకు వంశమును సంతోషింప చేయునట్టియు,సుగ్రీవునిచే పూజింపబడునట్టియు,సత్యమైన ప్రతిజ్ఞ గలిగినట్టియు,రఘువంశపు రాజుల కధిపతి యైనట్టియు పద్మముల వంటి నేత్రములు గలట్టియు రామచంద్రుని సేవించుచున్నాను.
57.శ్లో:బ్రహ్మామృతానంద ఫలప్రదాయినం
వేదాంద విజ్ఞాన సుగంధ పుష్పితం
సీతాశుభాంగాంచుద బాహుశాఖినం
శ్రీరామ కల్పద్రుమ మాశ్రయామః.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
మ:అల సీతాంగలసత్కరోరు విటపంబై భవ్య వేదాంత ని
ర్మల సుజ్ఞాన సుగంధ పుష్పయుతమై బ్రహ్మామృతానంద స
త్ఫలదంబై వరతత్త్వ విద్వరులకున్ భావింప బ్రాధాన్యమై
యలరున్ శ్రీరఘురామ కల్పకము నేనశ్రాతమున్ గొల్చెదన్.
భావము:అమృతము వంటి బ్రహ్మానందమనెడు పండు నిచ్చునట్టిదియు,వేదాంత జ్ఞానమనెడు మంచి పరిమళముగల పువ్వులు గలిగినట్టియు,సీతాదేవి యొక్క శుభమైన దేహమందొప్పుచున్న చేయి యనెడు కొమ్మ గలిగి నట్టియు,శ్రీరామమూర్తియను కల్పవృక్షమునాశ్రయించుచున్నాను.
58.శ్లో:కనక నికషభాసా సీతాయాలింగితాంగో
నవకువలయ దామ శ్యామ వర్ణాభి రామః
అభినవ యుత విద్యున్నందితో మేఘఖండః
శమయతు మమ తాపం సర్వదా రామచంద్రః.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
చ:ఉరుతర తప్త భర్మ నికషోజ్జ్వల యైన ధరా తనూభవన్
సరసత గూడి నీలమణిజాల విరాజితుడై తటిల్లతా
స్ఫురితసితా భ్రమో యనగ బొల్పు వహించిన రాఘవుండు మ
ద్దురిత సముద్భవం బయిన దుస్తర తాపము బాపి ప్రోవుతన్.
భావము:బంగారపు ఒరపు గీటువంటి కాంతిగల సీతచే కౌగిలింపబడిన దేహము గలిగినట్టియు,నల్లకలువ దండవలె చామనచాయచే మనోహరుడైనట్టియు,క్రొత్త మెరుపుతో కూడిన మేఘము ముక్క యైనట్టియు రాముడు నా సంసారబాధనెల్లప్పుడు శాంతి చేయుగాక.
59:శ్లో:అలం శాస్త్రాభ్యసైరల మసకృదామ్నాయ పఠనై
రలం తీర్థస్నానై రలమఖిల యాగవ్రతజపైః
ఆలం యోగాభ్యాసైరలమపి మహాపాతకభియా
యదస్మాకం రామస్మరణ మహిమా సో విజయతే.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
ఉ:చాలును శాస్త్రపాఠములు చాలును వేదము లభ్యసించుటల్
చాలు జపంబులుం దపము చాలు వ్రతంబులు తీర్థయాత్రలున్
జాలు సదోపవాసములు సత్క్రతువుల్ ఘనయోగ నిష్ఠలున్
జాలగ భీతు మాన్ప రఘుసత్తమ సంస్మరణంబు గల్గుటన్.
భావము:ఏహేతువు వలన మాకు రామస్మరణ మహాత్మ్యము కలదో,ఆహేతువు వలన శాస్త్ర పఠనమెందులకు,వేదములేల ,గంగాది తీర్థస్నానములేల..యజ్ఞములు..వ్రతములు యేల,యాగములేల,గొప్పపాపములవలన భయమేల స్వామీ.
60.శ్లో:సీతా మనోజ మానస రాజహంస సంసార సంతాపహర క్షమావన్
శ్రీరామ దైత్యాంతక శాంత రూప శ్రీ తారక బ్రహ్మ నమో నమస్తే.
తెలుగు అనువాద పద్యము.
మ:కమనీయావనిజాతమానసమనఃకాసారహంసున్ హిత
క్షము దైత్యాంతకు శాంతరూపుని బృహత్సంసార సంతాప ఘో
రమహాంభోనిధి తారణున్ రఘువరృన్ రాజీవ పత్రేక్షణున్
విమలున్ దారకబ్రహ్మమున్ దలచి సేవింతున్ గృపాకాంక్షినై.
భావము:సీతాదేవి మనస్సనెడి సరస్సుకు రాజహంసవైన ఓ రామా సంసారభాధను మాన్పువాడా,శాంతమూర్తీ,దైత్యాంతకా,తారకబ్రహ్మవైన రామా నీకు నమస్కారము.

  సశేషము.                


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information