గీతిక

చెరుకు రామమోహనరావు 


సంధ్యారుణ ప్రభలు సాగి పోవంగ
రమణీయ పుష్ప వని రమ్య దీధితుల
కమనీయముగ జేయ కల్హార విభుడు
తోయజాక్షుల మగడు తొగల చెలికాడు  
ౘనుదెంచె తారకా   ౘదలమ్ము తోటి
విరుల కొమ్మలు మిగుల మరులు గొల్పంగ
తావి తెమ్మెర గూడి తనియించుచుండ
సుమ సుగంధము సోమ సుధలతో నిండ
మధుప యూధమ్ముల మంద్రమౌ శృతిలో
జల తరంగిణు లెల్ల జల తరంగిణులై
సెలయేటి తరగ లటు జేసేటి యలల
వనమంత వినిపింప వంశీరవమ్ము   
భవ్య స్వనంబుతో బ్రవహించుచున్న   
ఝరిణి ఝంకారాల ఝషల నాట్యాల
మైమరపు గలిగించు మధువనము జూడ
నాక లోకములోని నర్తకీ మణులు
తనరగా కంఠాల తార హారాలు  
తళుకు బెళుకుల తోడ తాము చూపరులై
విను వీధిలో నిలిచి వింత దీధితుల
ఆ వినోదము జూడ నాకసము నుండి

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top