Monday, November 23, 2015

thumbnail

శ్రీరామ కర్ణామృతము

శ్రీరామ కర్ణామృతము

బల్లూరి ఉమాదేవి 


ప్రథమాశ్వాసము:-
ఆదిలో మంగళ శ్లోకములను వివరించి కవి ప్రథమాశ్వాసాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు.
శ్లో:-శ్రీరామం త్రిజగద్గురుం సురవరం సీతామనోనాయకం
శ్యామాంగం శశికోటి కాన్తవదనం చంచత్కలా కౌస్తుభం
సౌమ్యం సత్త్వగుణోత్తరం సుసరయూ తీరే వసంతం ప్రభుమ్
త్రాతారం సకలార్థ సిద్ధి సహితం వందే రఘూణాం ప్రభుమ్.                     : 1 :
తెలుగు అనువాద పద్యము:--
శా:శ్రీరామున్ శశికోటి కాంతి వదనున్ సీతా మనో నాయకున్
ధీరున్ విశ్వగురున్ బరేశు సరయూతీర ప్రచార హరిన్
ధారాభృత్సమ నీలుఁగౌస్తుభ ధరున్ ద్రాతన్ సుపర్వేశ్వరున్
శౌరిన్ సర్వఫలప్రదున్ గొలిచెదన్ సత్యాత్ము సౌమ్యాకృతిన్.
భావము:మూడు లోకములకు గురువైనవాడు,దేవతలలో శ్రేష్టుడైనవాడు,సీతామాతకు భర్త యైనవాడు కోటి చంద్రుల కాంతితో ప్రకాశించువాడు,ప్రకాశవంతమైన కౌస్తుభ రత్నాన్ని ధరించిన వాడు,సౌమ్యుడు,సత్త్వగుణసంపన్నుడు,సరయూ నదీ తీరమందు నివసించువాడు,ప్రభువు,రక్షకుడు,సకల కార్యసిద్ధులతో కూడినవాడు రఘువంశ  శ్రేష్టుడైన శ్రీరామునకు నమస్కరించు చున్నాను.
వ్యా:సకలగుణాభి రాముడైన శ్రీరాముని ఆకృతిని గుణగణాలను కవి వివరిస్తున్నాడు. ముల్లోకాలకు గురువు రాముడు.ఒక్క చంద్రుడే లోకానికి కాంతిస్తాడు.మరి రాముని మోము "కోటి చంద్రుల"కాంతితో ప్రకాశిస్తుందట.
ఇలా రఘువంశ కులతిలకుని గుణగణాలను అతి చక్కగా వివరిస్తున్నాడు.
శ్లో:శ్రీ రాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం
ఆజానుబాహు మరవింద దళాయతాక్షం
రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి.                                      : 2 :
తెలుగు అనువాద పద్యము:
ఉ:   శ్రీ రఘువీరు దాశరథి జిన్మయు సూర్యకుల ప్రదీపకున్
సారస పత్రనేత్రు దితిసంభవ జైత్రు మహీసుతాననాం
భోరుహ మిత్రు దీర్ఘకరు బుణ్య చరిత్రు జగత్పవిత్రు శృం
గార గుణాభిరాము ద్రిజగత్ప్రభు నెంతు హృదంతరంబునన్.
భావము: రఘువంశంలో పుట్టినవాడు దశరథుని పుత్రుడు,అప్రమేయుడు,సీతకు పతి యైన వాడు,రఘువంశమనే సముద్రానికి చంద్రుని వంటి వాడు,ఆజాను బాహుడు,పద్మపు రేకులవంటి విశాలమైన కన్నులు కల్గినవాడు,రాక్షసులను సంహరించు వాడైన శ్రీ రామునకు నమస్కరించు చున్నాను.
వ్యా:  తెలుగు వారందరికి చిరపరిచితమైన శ్లోకమిది.రాముని రూపు కళ్ళకు కట్టినట్లు వర్ణించే పద్యమిది.మోకాళ్ళవరకుచేతులుకలవాడట,పద్మమే విశాలంగా వుంటుంది.దాని ఆకులు ఇంకా విశాలంగా వుంటాయి.అలాంటి కన్నులున్నవాడు శ్రీరాముడు అని కవి వివరిస్తున్నాడు.
శ్లో:శ్రీరామం బలవైరి నీలచికురం స్మేరాననం శ్యామలం
కర్ణాంతాయత లోచనo సురవరం కారుణ్యపాథోనిధిం
శోణాంభోరుహ పాద పల్లవ యుగం క్షోణీ తనూజాయుతం
రాజత్కుండల గండ భాగ యుగళం రామం సదాహం భజే.                   :  3  :
తెలుగు పద్యము:
మ:హరి నీలాలకు సుస్మితానను ఘన శ్యామాంగు దేవేశు సుం
దర కర్ణాంతవిలోచనున్ రఘువరున్ ధాత్రీ తనూజాధిపున్
గరుణాంబోనిధి రత్నకుండల లసద్గండస్థలున్ నవ్య భా
సురతామ్రాంబుజ పల్లవాంఘ్రి యగు సుశ్లోకున్ బ్ర
శంసించెదన్.
భావము:ఇంద్ర నీల మాణిక్యములవంటి నల్లని వెంట్రుకలు కలవాడు,చిరునవ్వులు చిందించు మోము కలవాడు,చెవులపర్యంతము వ్యాపించిన కన్నులు కలవాడు,దేవతలలో శ్రేష్టుడు,దయాసాగరుడు,ఎర్రని పద్మములవంటి పాదములు గలవాడు సీతా సమేతుడైనవాడు బ్రకాశించు కుండలములుగల గండస్థలములు కల శ్రీ రాముని ఎల్లప్పుడూ సేవించెదను.
వ్యా:ఇంతకు ముందు పద్యంలోఆజానుబాహుడని వర్ణించగా ఇప్పుడీపద్యంలో ఆకర్ణాయుత నేత్రుడైనశ్రీరామచంద్రునిస్తుతిస్తున్నారు
శ్లో:శ్రీరామం జగదేకవీర మమలం సీతా మనోరంజనమ్
కౌసల్యావరనందనం రఘుపతిం కాకుత్స్థ వంశోద్భవమ్
లోకానామభిరామ మంగళకర వ్యాపార పారాయణమ్
వందేహం జనఘోర పాపనికర ధ్వంసం విభుం రాఘవం.                : 4 :
తెలుగు అనువాదపద్యము:
శ్రీ రామున్ జగదేకవీరు నమలున్ సీతామనోరంజనున్
గారుణ్యాకరు గోసలేశ్వర సుతాగర్భాబ్ధి చంద్రోదయున్
ఘోరాఘౌఘతమిస్ర కంజ సఖు గాకుత్ స్థాన్వయున్ రాఘవున్
శూరున్ లోకపవిత్రు రామవిభు సుశ్లోకున్ మదిన్ గొల్చెదన్.
భావము:జగములయందు వీరుడును నిర్మలుడును సీతాదేవి మనస్సును రంజింప చేయువాడును కౌసల్యాసుతుడైనవాడు కాకుత్ స్థ వంశోద్భవుండును లోకాలకు హితకరమైనపనులు చేయువాడును పాపములు పోగొట్టువాడునూ అగు రామునకు నమస్కరించుచున్నాను.
వ్యా:శ్రీరామచంద్రుని అనేకవిశేషణాలతో వర్ణించి నమస్కరించడం ఇందులో అగుపిస్తుంది.
శ్లో:శ్రీరామం జగదీశ్వరం జనకజాజానిం జనానందనమ్
జంతూనాం జనకం జనార్తి హరణం లోకేశ్వరం శాశ్వతమ్
జాబాల్యాది మునీశ్వరైఃపరివృతం జాజ్వల్యమానం సదా
జంఘాలం జమదగ్ని సూను హరణం జాతాను కంపం భజే.                  : 5 :
తెలుగు అనువాదపద్యము:
శ్రీ రామున్ జగదీశ్వరున్ జనకపుత్రీ నాథు మౌనీంద్ర
సంఘారూఢావుతు సజ్జనార్తిహరు జంఘాలున్  బరీభావ కృ
ద్దూరీ ప్రాభవ భార్గవున్ సకల జంతు ప్రాణ రక్షున్ సుప
ర్వారాధ్యున్ రఘువర్యు శాశ్వతు జనాహ్లాదున్  భజింతున్ మదిన్.
భావము : జగదాధిపతి యైనవాడు జనరంజకుడైనవాడు సీతాపతి ప్రాణులను పుట్టించువాడు జనుల బాధలను హరించువాడు లోకాలకధిపతియైనవాడు జాబాలి మొదలైన మునులతో మెలిగినవాడు ప్రకాశించెడివాడు పిక్కపుష్టి కల్గినవాడు పరశురావుని గర్వమును హరించినవాడు దయార్ద్రహృదయుడైన రాముని సేవించు చున్నాను.

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

Comment with Facebook

No Comments


Worlds Best Telugu Online Magazine

మా గురించి

నమస్కారం ! అచ్చతెలుగు లోగిలికి స్వాగతం.

నా పేరు భావరాజు పద్మిని.

5 ఏళ్ల క్రితం 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే పేరుతో ముఖ పుస్తక తెలుగు బృందం స్థాపించాను. అంచెలంచలుగా ఎదిగిన ఈ బృంద సభ్యుల సంఖ్య ఇప్పుడు వేలల్లో ఉంది. ఎందరో తెలుగువారి మనసులు చూరగొంది 'అచ్చంగా తెలుగు'. ఒక్క చేత్తో మొదలైన ఈ తెలుగు సాహితీ యజ్ఞానికి ఇప్పుడు అనేక చేతులు ఊతం అందిస్తున్నాయి. 'నేను' నుంచి 'మేము' కు ఎదిగాము. అభిమానుల అక్షర హారతులు, ప్రోత్సాహమే పెట్టుబడిగా, ఇప్పుడు మేము మరింత ముందుకు వెళ్లి 'అచ్చంగా తెలుగు' అనే అంతర్జాల మాస పత్రికను స్థాపించాము.
వీరిలో ముఖ్యమైన వారి పరిచయం....

aboutus.acchamgatelugu Click here to Read More. Feel free to reach us for more information