హేరంబా

- చెరుకు రామమోహనరావు 


హేరంబా యని ఆలపించెదను

అంబా సుత ఆరంభామునే

అక్షరమౌ నీ భిక్ష కొరకు

సంరక్షక చక్షుర్వీక్షణమ్మునకు

 

మనసేమో మరి మరిగే నీరది

నిలకడ లేకయే నీల్గుచున్నది

చిత్రమైన నీ చేతి చలువతో

               చిత్తము నీపై చిత్తగించుమా ||హేరంబా||

 

ఆగమ యోగామవేమో ఎరుగను

రాగభోగ సంరక్తుడను

నీపై రాగము నీ భోగమె, నా

                కిహపర సాధనమిక ఇభవక్త్రా  ||హేరంబా||

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top