తెలుగు ముగ్గు..  పెయ్యేటి శ్రీదేవి
19 to 5 లైను చుక్కలు, 
19 to 5 మధ్య చుక్కలు.

 
సీతాకోకచిలుకల ముగ్గు - 13 to 1
.
.  .
                                  .  .   
చుక్క ఎదురుగా చుక్క.
.  .
.ఎడమవైపు పసుపురంగు ముగ్గు: 9 to 1 లైను చుక్కలు.
మధ్యలో వున్న ముగ్గు: 13 to 7 మధ్య చుక్కలు.
ఇక ఎడమవైపు కిందగా వున్నది, కుడివైపు పైగా వున్నది చుక్కలతో వెయ్యలేదు.  నేను ఊహించి స్వస్తిక్ మార్కునించి వేసాను.  ముందు స్వస్తిక్ గీసుకుని, దానినుంచి ఎన్ని ముగ్గులైనా ఎన్ని రకాలుగా ఐనా వెయ్యవచ్చు.0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top