తొలిపలుకు తెలుగులో… 
(కవితకు చిత్రం : చిత్రకారుడు హంపి ) 
 జి.ఎస్.లక్ష్మి 

పల్లవి_
తలవంచి మొక్కరా తల్లి భారతికీ
జయమంచు చెప్పరా తొలిపలుకు తెలుగులో

అనుపల్లవి_
మ్మ ఒడి నిశ్చింత దిగా మొదలై
ల్లంత నిండగా డుగా పదములూ
దయ సంధ్యల నెపుడు యలలు ఊగగా
ల్లారు రారండి కమౌదాము
కమత్యము కలిగి మనమంత కటైతె
టమే లేదండి నౌననండీ
అందలం యెక్కంగ అందరూ రండీ
అంతఃపుర మంతటా కాంతి నింపండీ

తలవంచి మొక్కరా తల్లి భారతికీ
జయమంచు చెప్పరా తొలిపలుకు తెలుగులో

దలి వచ్చిన మెరియు సంద్రంబు పగిది
ర్మలను తునిచీ, ప్రాణంబు నిలిపీ
ళములన్నియు కలసి జయగీతి పాడగ
నఘనా ఘనఘనా స్వరములే మోగగ
ఙ్ఞాపకాలన్నిటినీ కలబోసి అందరం
ప్పట్ల హోరుతో సందడులు చేసీ
త్రమొకటే ననుచు ఆ నీడ గుమిగూడ
డుపేమి లేదండి జనులార మీకు
ఝుంకార ధ్వనులతో కొత్త పదములు నేర్వ
ఙ్ఞాన దీపిక పట్టి చేరగా రండీ

తలవంచి మొక్కరా తల్లి భారతికీ
జయమంచు చెప్పరా తొలిపలుకు తెలుగులో

ముకు లేయుచు జనులు సంతసంబందగా
ఠీవిగా నిలబడీ దీటుగా తలయూచి
డోలు, సన్నాయిలే జోడుగా మోగగా
మఢమల ధ్వని మనల నుత్సాహపరుచగా
వాణి నా రాణి యన్న పెద్దలను కొలిచి
గువులాడక తరతమములే యెంచక
లుగా మార్చి మన గొప్పలే తెలుపగా
గ్గరవుదామండి దరిజేర రండీ
నము మన కేమిటికి మన జాతి కన్నా
గము కదిలిద్దాము నవ్వుతూ రండీ

తలవంచి మొక్కరా తల్లి భారతికీ
జయమంచు చెప్పరా తొలిపలుకు తెలుగులో

రదేశమేగినా పదిమంది కలిసీ
ణి మీద మణి వోలె మన భాష నిలిపీ
డులు గుడులూ కట్టి సభలెన్నొ చేసీ
యమేమిలేదు మన భాషకికనంచు
ధురవాక్కులు  పలుక మనకేమి వెరపూ

తలవంచి మొక్కరా తల్లి భారతికీ
జయమంచు చెప్పరా తొలిపలుకు తెలుగులో

శము మనదేనండి థము కదిలించండి
క్షల్లొ జనులనూ  వుద్వేగపరచండి
 మదమాదులను "ట్" యంటు తోసేసి
రిగమల లముతో దున్ని పారేసి
యేళ్ళగా గల చరిత ఊళ్ళన్ని తెలియగా
క్షీరాభిషేకమ్ము చేదాము తెలుగుకు...

తలవంచి మొక్కరా తల్లి భారతికీ

జయమంచు చెప్పరా తొలిపలుకు తెలుగులో

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top