సరదా సమయం

- ఆర్.వి.ప్రభు

"యజమాని"

ఒక ఇంట్లొ చాలా ఘోరం గా గొడవ జరుగుతోంది !!

చుట్టుప్రక్కల వాళ్లు అన్దరూ వచ్చారు!

అయినా గొడవ పెరిగిందే కానీ తగ్గలేదు !

ఇక లాభం లేదనుకుని వాళ్లు పోలీసులకి ఫోన్ చేసారు!!

పోలీసులు వచ్చారు!!...తలుపు మీద కొట్టారు!!

అయినా తలుపులు తెరుచోలేదు!!

ఇక వూరుకుంటె జనం తిరగ బడతారని , పోలీసులు తలుపులు పగలకొట్టారు!

లోపల నుండి వంటినిండా రక్తం తో  భార్యా భర్తలు  బయటకు వచ్చారు!!

చుట్టుప్రక్కల వాళ్లు, పోలీసులు హూడా భపడిపొయారు !!

వెంఠనే, వాళ్ల కి మంచినీళ్లు ఇచ్చి ,.."అసలు ఈ ఇంటి యజమాని ఎవరు?" అని అడిగారు

"ఇదాకటి నుండీ మేము కొట్టుకుంటోంది అందుకే, మరి" !!అన్నారు ఆ భార్యా భర్తలు !!

********************************************************************************************************

ఏమిటీ  చాలా ఉత్సాహం గా వున్నావ్!" అని అడిగాడు "పగోజి" గాడూ

"ఏమి లేదురా!! రోజ్ డే నాడు మా ఆవిడ రోస్ ఇచ్చింది

చోకోలేట్ దే నాడు చాక్లెట్ ఇచ్చింది ....రేపు వొమెన్స్ డే కదా ...మరి...అందుకే " అన్నాడు "తూగొజీ" గాడు

**********************************************************************************************************

"కేటు"-"డూప్లికెటు",--"టాలరెటు" ......మా రూటె సెపరేటు!!!

"కేటు" గాడు కొత్త షర్ట్ వేసుకుని పెళ్లి కి వెళ్లాడు !

"అబ్బో ఈ షర్ట్ చాలా బాగుంది,ఎక్కడది ?!" అన్నారు.

"జార్జియా వేమన్" ది అన్నాడు "కేటు" గాడు!

ఇంతలో "డూప్లికెట్" గాడు కొత్తరకం ప్యాంటు  వేసుకుని వచ్చాడు !!

"అబ్బో ఈ ప్యాంటు  చాలా బాగుంది,ఎక్కడది ?!" అన్నారు

"జార్జియా వేమన్" ది అన్నాడు " "డూప్లికెట్" " గాడు!

మరి కొద్ది సేపటి లో "టాల రేట్ "గాడు కొత్త బూట్లు వేసుకుని వచ్చాడు

"అబ్బో ఈ బూట్లు   చాలా బాగున్నాయి ,ఎక్కడది ?!"

 అన్నారు"జార్జియా వేమన్" ది అన్నాడు "  "టాల రేట్  " గాడు!

.........అంతలో గెట్ వద్ద గొడవ జరుగుతోంది ............

అన్దరూ కలిసి గెట్ వద్దకు వెళ్లి చూసారు !....అక్కడ ఒక పెద్ద మనిషి , జేబు గుడ్డ మొలకు అడ్డు పెట్టుకుని లోపలి రావాడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు .....సెక్యూరిటి వాళ్లు పట్టుకుని ఆపారు!!

గుంపులోంచి ఒక ఆయన అడిగాడు, "ఎయ్! ఎవరు నువ్వు , సభ్యత లేకుండా ఇలా వచ్చావ్?" !

"అయ్యా ! నేనే "జార్జియా వేమన్" ని , ముగ్గురు కెటుగాళ్లు , సెపరేట్ గా వచ్చి నన్ను మోసం చేసారు, వాళ్లు ఇటే రావడం నేను చూసాను!!" అంటూ మొత్తుకున్నాడు !!!

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top