అ|సంబద్ధం

_________

- తిలక్ బొమ్మరాజు

ఈ గోడలిలానే అచ్చు మనలాగే నిలబడ్డాయి

ఎప్పటికీ కూలి పడని పావురాలు

ఇంకో వేర్పాటు మన మధ్యే

ప్రణాళికో

ప్రహేళికో

పాదాలకు సరిపడా చోటు

అద్దం

యుద్ధం

సంసిద్ధం

అసంబద్దం

ఎవ్వరికేం నరాలు ఇంకా ఏర్పడలేదు

ఓ ప్రక్కనెక్కడో తల

హిమాలయాల క్రింద నలిగి పడుతూ

ఆలోచనలు అగ్గిపుల్లలై నిలబడడం

కాలపు పిట్టగోడపై

మళ్ళా కక్షలో  దిగబడని శరీరం

గగనంలో తోకచుక్కలు

నాలుగు  మిణుగురులు

నా అడుగులు చీకట్లో వేస్తున్న నాట్లు

ముద్దగా తడి ఇంకుతూ

నిర్మాణాలన్నీ

హేతుబద్ధం

విభజన రేఖ అంతరాళంలో

నిలువునా కోస్తూ

నీకు నాకు మధ్య

నిర్మితం

నిస్సంకోచంగా

నిశ్శబ్దంగా

తొలుస్తూ తొలుగుతూ....

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top