పదాల తేనెపట్టు - (రచన: నవదవన) ఇంతకు ముందు  "పద క్రీడ" (అధ్యాయి 1:- తిరగ మోత ) ను చూసారు కదా!
ఇవి సరదా మాటలాటలు! మన తెలుగుభాషను తేలికగా నేర్చుకునేందుకు ఇట్లాంటి చిట్కాల గుబాళింపులు!అమాయిల్లారా! అబ్బాయిలూ! తెలుగు పదాలు కొన్ని ఇచ్చట ఇస్తున్నాము.ఐతే ఏంటీ? అని మీ మాట కదూ!? ఈ మాటలు అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా కూర్చి రాయాలి. ఐతే ఒక షరతు! 7 గళ్ళలో మీరు రాస్తే చాలు. ఐతే ఒక షరతు!: విద్యార్ధి:- అబ్బా! మళ్ళీ ఇన్ని నియమాలా? గడి_ అబ్బే! చిన్న కండిషనే! పజిలును అడ్డంగా గానీ: నిలువుగా చదివినా గానీ:ఒకేలా ఉండాలి. అంతే! రెడీ! స్టార్ట్!*****************: అంతా; తామరాకు; దాచి; "రా!";దారీ; బేలుదారీపని; తాత; తాబేలు ;నిమ్మ; దానిమ్మ; మతాబాలు;బాలు; మా; మామ్మ; ; మామ్మట!; చిమ్మట; తాబేలు; కులు; మారీచ; డప్పు; పడవ; కో; నిప్పుకోడి;*****************:
అంతారాకుదాచి
తాతాబేలునిమ్మ
తాబాలుమామ్మ
రాబేలుదారీని
కులుమారీప్పు
దానిమ్మకో
చిమ్మనిప్పుకోడి
గడిపట్టు 1 ; పదాల తేనెపట్టు - 1

0 comments:

Post a Comment

 
అచ్చంగా తెలుగు © 2018. All Rights Reserved.
Top