అమ్మ - అచ్చంగా తెలుగు

అమ్మ

Share This
అమ్మ 

సుసర్ల నాగజ్యోతిఉత్తమోత్తమమైన స్త్రీ జన్మ ఇచ్చింది
మెత్తమెత్తని ఒడిలో ఉయ్యాలలూపింది
అమృతాన్నే దించి అధరలకందించింది
తను కరిగిపోతూనే ఆనందమొందింది

మమత పొంగగ పెంచి మంచి బుద్ధులు నేర్పి
మానవత్వపు ఉనికి మరచి పోవద్దంది
అపకారి ఏనాడు ఎదురైన కాని
ఉపకారమే నీ ప్రతి అడుగులో తగునంది

ఏమిచ్చి తీర్చాలి మా అమ్మ ఋణము ?
ఏ ప్రేమ పెట్టాలి తన పాదాల ఫణము ?
ఆ బంగారుతల్లికి ఏమివ్వగలను ?
కన్నీట తడిమెదను తన జ్ఞాపకమును.

****

No comments:

Post a Comment

Pages